PRIVATE HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT "KRAMATORSK INSTITUTE OF ECONOMICS AND HUMANITIES"

ЧАСТНОЕ ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ "КРАМАТОРСКИЙ ЭКОНОМИКО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ"

Материально-техническая
база

 

Вітаємо із захистом!

16 чрвня 2016 року (м.Київ) відбувся захист дисертації
Мальцевої Людмили Василівни
на тему: "Комунікативно-прагматичні стратегії адаптації наукового дискурсу (на матеріалі навчально-наукових текстів французькою, англійською, українською та російською мовами)" На підставі рішення Атестаційної колегії від 29 вересня 2016 р. Мальцевій Людмилі Василівні присуджено науковий ступінь
кандидата
філологічних наук

 

***

КЕГІ ЗАПРОШУЄ 
на ПІДГОТОВЧІ КУРСИ з

 • МАТЕМАТИКИ
 • БІОЛОГІЇ
 • ІСТОРІЇ
 • АНГЛІЙСЬКОЇ  МОВИ
 • УКРАЇНСЬКОЇ  МОВИ

Підготовчі курси допоможуть Вам більш впевнено виконати завдання незалежного тестування і вступити до нашого інституту на спеціальності:

6.030601  Менеджмент
6.030508  Фінанси і кредит
6.030504 Економіка підприємства
6.010101  Дошкільна освіта
6.010102  Початкова освіта
6.020302  Історія
6.030102  Психологія
6.020303  Філологія:
іноземні мовиангл.-нім., англ.-франц.,англ.-кит., кит.-англ.
-укр. мова  та рос.мова і зарубіжна література

Довідки та запис на курси за телефоном (06264) 5-01-59

 

 

 

 

 
 


КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

Економіст
Історія професії

Витоки економічної науки слід шукати в ученнях мислителів країн Сходу, Стародавньої Греції і Стародавнього Риму. Ксенофонт (430 – 354 рр. до н. е.) і Арістотель (384 – 322 рр. до н. е.) вперше вводять до наукового обороту термін «економіка», що означає мистецтво господарювання. Арістотель вирізняв два терміни: «економіка» (природна господарська діяльність, пов'язана з виробництвом продуктів) і «хремантистика» (мистецтво наживати багатство, гроші).

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ

Економіст — професія сучасності, хоча саме слово «економіка» має давньогрецьке походження і вживалося у занченні «домоводство». Сьогодні економіка стала однією з найзатребуванішихнаук.
Економіст – фахівець, який здійснює аналіз фінансово-господарської діяльності, розробляє схеми економічних дій на майбутнє, щоб заощадити і зменшити витрати, виявити резерви, будувати грамотну економічну політику розвитку.
Економіст є одним з найбільш значущих фахівців на підприємстві, в організації. Жодне підприємство не може вести свою діяльність без бізнес-плану. Саме цей співробітник задає вектор руху спільних зусиль всіх працівників.
Для роботи економістом потрібно мати профільну освіту успішний досвід в складанні бізнес-планів, уміння проводити дослідження на підставі формул і наявних даних, аналітичне мислення і володіти спеціальними програмами.
Основне завдання економіста — грамотний розподіл грошових потоків компанії з метою забезпечення рентабельності виробничої діяльності.

 ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Зазвичай розрізняють такі основні функції економічної діяльності:
1. Збір, обробка, упорядкування інформації про економічні явища і процеси:

 1. дослідження економічних відносин (що виникають між людьми в процесі виробництва);
 2. збір, обробка, упорядкування інформації про економічні явища і процеси (для досягнення найвищих результатів підприємств і організацій);
 3. складання економічних обґрунтувань, довідок, періодичної звітності, анотацій і оглядів.

2. Аналіз ходу і результатів економічної діяльності:

 1. оцінка успішності і можливостей вдосконалення економічної діяльності;
 2. прогнозування, перспективне і поточне планування;
 3. визначення системи оплати праці і заохочень для всіх категорій працівників підприємства;
 4. планування витрат, використання ресурсів, витрат і прибутку підприємства;
 5. робота, пов'язана з розрахунками і переробкою великих обсягів інформації, вираженої в цифрах;
 6. аналіз причин перевитрати фонду заробітної плати.
 7. 3. Організація ефективного функціонування окремих елементів господарського механізму:
 8. вдосконалення процесу економічної діяльності;
 9. розрахунок потреби підприємства, організації в кадрах.

4. Контроль над виконанням планів:

 1. контроль над процесом виконання фінансово-господарської діяльності;
 2. контроль над витрачанням фонду заробітної плати;
 3. контроль над витрачанням економічних ресурсів.

ВИМОГИ ПРОФЕСІЇ ДО ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ФАХІВЦЯ

Здібності:

 1. добре розвинена концентрація і перенесення уваги (здатність протягом довгого часу зосереджуватися на одному предметі і швидко переходити з одного виду діяльності на іншій);
 2. високий рівень розвитку пам'яті;
 3. високий рівень математичних здібностей;
 4. здатність працювати в умовах дефіциту часу та інформації;
 5. здатність тривалий час займатися одноманітною діяльністю (схильність до роботи з документами, текстами і цифрами);
 6. аналітичне мислення.

Особистісні якості:

 1. посидючість;
 2. обов'язковість;
 3. чесність і порядність;
 4. відповідальність;
 5. акуратність;
 6. старанність;
 7. ерудованість;
 8. заповзятливість, ділова хватка;
 9. емоційно-психічна стійкість;
 10. комунікабельність;
 11. упевненість у собі.

СПОРІДНЕНІ ПРОФЕСІЇ
Економіст, бухгалтер, аудитор, страховий агент, податковий інспектор.

МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Випускники знаходять застосування своїм знанням і на виробництві, й у бізнесі, і у фінансовій сфері, і в науці:

 • економіст підприємств  різних форм власності й різних галузей народного господарства;
 • економіст-інспектор ДПІ та контрольно-ревізійного управління;
 • економіст місцевих органів управління;
 • економіст-бухгалтер підприємств і організацій;
 • економіст аудиторської фірми
 • викладач вищих і середніх навчальних закладів;
 • економіст спільного підприємства із зовнішньоекономічною  діяльністю;
 • економіст підприємства торгівлі;
 • експерт з розрахунків ефективності інновацій та інвестиційних проектів у холдингових компаніях;
 • економіст-менеджер підприємства малого бізнесу;
 • економіст з планування та прогнозування фінансових результатів роботи ювелірного підприємства;
 • експерт з оцінки та аудиту договорів на постачання матеріальних ресурсів;
 • економіст комерційного і державного банків;
 • економіст страхової фірми.
 • економіст-фінансист проектного аналізу та інвестування;
 • економіст-аналітик з оцінки бізнесу.

Кар'єра

Кар'єра – успішне просування обраним професійним шляхом і, як наслідок,  отримання вищого статусу, великих повноважень, влади, грошей.
Починати можна з позиції рядового економіста, у перспективі – стати керівником підприємства, який відповідає за розвиток компанії, її конкурентоспроможність, контролює та координує діяльність усіх структурних підрозділів.
Залежно від професійного досвіду і загального рівня ерудиції, економісти можуть виступати як у ролі аналітиків, так і в ролі експертів.

Кафедра «Економіка підприємства»

Відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти України кафедрою готуються фахівці за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • бакалавр з економіки (6.030504);
 • спеціаліст з економіки (7.03050401);

Підготовка фахівців має широкий міжгалузевий профіль, що дозволяє здійснювати професійну діяльність у різних сферах економіки. Студенти отримують необхідний обсяг знань і практичних навичок для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, аудиторської, науково-дослідної роботи у сфері економіки, на рівні підприємств і об'єднань різних галузей господарства України, в страхових компаніях, інвестиційних фондах і компаніях, брокерських конторах.
Підготовка студента передбачає не тільки вивчення передбачених планом навчальних дисциплін, а й розвиток здібностей і навичок ділового спілкування, психологічну підготовку і вміння показати себе як фахового претендента на місце і посаду при влаштуванні на роботу. Все це необхідно молодій людині для того, щоб зробити кар'єру і проявити себе на майбутньому робочому місці.
Бібліотека інституту має кращий у місті бібліотечний фонд з економічних наук, великий перелік яких постійно поповнюється періодичними виданнями. Також до послуг студентів – спеціалізована електронна бібліотека, читальні зали, комп'ютерні класи з прямим доступом в Internet, сучасний тренажерний зал.
Дипломовані випускники з напряму «Економіка підприємства» здатні виконувати професійні роботи й обіймати такі первинні посади:

бакалаври: економіст виробничої служби, допоміжної дільниці; складу, сховища, бюро, автомобільного транспорту, виробництва;  служби з міжнародних перевезень, з нормування праці, з підготовки виробництва, з праці; економіст-інспектор, інспектор з організаційних питань, експерт демографічних планів соціального розвитку регіону, інспектор-аналітик демографічних показників (коефіцієнтів народжуваності, міграції населення, смертності, одруження, розлучень тощо), бухгалтер з обліку грошових фондів, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, економіст з розробки й обліку кошторисів витрат, реалізації продукції, провідний економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності та інші фахівці в галузі економіки.
Професійна діяльність бакалавра з економіки підприємства на первинних посадах полягає у:
реалізації загальних функцій економічного управління шляхом здійснення переважно розрахункових та облікових процедур праці;
прийнятті оперативних рішень у межах своєї компетенції;
функціональній та інформаційній підготовці проектів економічних рішень;
оперативному економічному управлінні первинними підрозділами;
керівництві підлеглими, компетенція яких не вища за технічних службовців чи молодших спеціалістів.
спеціалісти: економісти господарства (плановики, консультанти, радники, аналітики, експерти, ревізори), економіст-інспектор ДПІ та контрольно-ревізійного управління, економіст місцевих органів управління, економіст-бухгалтер підприємств і організацій, економіст аудиторської фірми, економіст-фінансист проектного аналізу та інвестування, економіст-аналітик з оцінки бізнесу, економіст страхової фірми, викладач вищих і середніх навчальних закладів та ін.
На цих посадах спеціалістам з економіки підприємства необхідно самостійно виконувати переважно діагностичні та частково евристичні завдання, здійснювати економічні розрахунки, працювати та обробляти економічну інформацію.


Основні дисципліни, які викладаються на кафедрі:

 • економіка підприємства;
 • ціноутворення;
 • маркетинг;
 • страхові послуги;
 • економіка галузей;
 • макроекономіка;
 • аудит;
 • планування і прогнозування;
 • зовнішньоекономічна діяльність;
 • біржова діяльність;
 • інвестиційне проектування;
 • бухгалтерський облік.

Зав. кафедри – Раровська Ванда Вікторівна, кандидат економічних наук, має звання старшого наукового співробітника (1984 р) і доцента (1989 р.). У КЕГІ працює на посаді  професора.

Ковальчук В.М. – к.е.н., професор;
Літвінов Ю.І. – к.е.н., доцент;
Полудьоний Ю.О. – к.е.н., доцент;
Підгорна О.В. – ст. викладач;
Ярмак М.Л. – ст. викладач;
Акопов С.Е. – ст. викладач;
Акопова О.М.- викладач;
Єфремов Б.Г. – ст. викладач.


На кафедрі працюють 9 штатних викладачів, у т.ч. два кандидата економічних наук, професора; два кандидата економічних наук,доцента; чотири старших викладача; один викладач і три сумісника – кандидата  економічних наук, доцента.

НАУКОВА РОБОТА

Науково-дослідна робота студентів здійснюється як у процесі навчання (за розкладом занять), так і у позааудиторний час – у процесі творчої самостійної діяльності.
Метою такого виду діяльності є формування наукового світогляду, сприяння особистісному професійному становленню, розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей, залучення талановитої молоді до науково-дослідної роботи кафедр, створення та розвиток творчих колективів, наукових шкіл, виховання та підготовка молодих вчених.
Кожний студент впродовж навчання в інституті виконує декілька курсових та випускну роботу, в яких має можливість проілюструвати вміння застосовувати інструментарій наукових досліджень для постановки та розкриття конкретних проблем теорії та вирішення проблем практики господарювання певного підприємства. Роботи, у яких є суттєві елементи наукової новизни, рекомендуються для участі у конкурсах в інших ВНЗ.
Студенти Краматорського економіко-гуманітарного інституту беруть активну участь у студентських конференціях, що проводяться в інституті та за його межами. На кафедрі представлені основні збірники матеріалів наукових конференцій та збірники наукових статей студентів.
Студенти кафедри економіки беруть активну участь у роботі наукового студентського товариства інституту. Наприклад, у засіданні круглого столу на тему: «Світова фінансова криза та її наслідки» понад 10 студентів взяли участь з доповідями.
Кращі з них представляють результати своїх наукових досліджень на науково-практичних конференціях, отримують визнання, мають всебічну підготовку, яка забезпечує їм конкурентоспроможність на ринку праці.
На кафедрі працює гурток «Економіка», керівник гуртка Раровська В.В., щороку проводиться олімпіада з економіки 1 тур, після чого студенти беруть участь у 2 турі міжвузівської олімпіади. У квітні 2011 р. в Донецькому державному університеті ім М. Туган-Барановського відбулася Всеукраїнська студентська олімпіада з Економіки підприємства. В олімпіаді взяли участь 100 осіб. Наші студенти посіли призові місця.
Набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі під керівництвом досвідчених викладачів сприяє закріпленню теоретичних та практичних знань, розвитку творчого мислення та досягнення синергічного ефекту в освоєнні навчальних дисциплін, вихованню гармонійного розвиненої особистості студента, розкриттю і розвитку хисту студентів у різних напрямках наукової діяльності.

АНОТАЦІЇ ЗМІСТУ ДЕЯКИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ З ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ

Мета: формування ґрунтовних знань про економічну систему суспільства, закони її функціонування і розвитку для розуміння чинників зародження, утвердження і напрямів розвитку сучасних соціально-економічних систем, їх спроможності задовольняти потреби людей.
Завдання: на методологічних засадах цивілізаційної теорії розвитку суспільного виробництва — продуктивних сил і економічних відносин — сформувати певний тип економічного мислення, економічну психологію
та світогляд студентів, забезпечити засвоєння ними знань та методів цивілізаційного, синергетичного та діалектичного аналізу економічного життя суспільства.
Предмет: економічні відносини та економічні закони суспільного виробництва.

МАКРОЕКОНОМІКА

Мета: формування системи знань з теоретичної макроекономіки, які відображають сукупні результати економічної діяльності країни та теоретичний інструментарій ринкового і державного регулювання національної економіки.
Завдання: вивчення ключових положень базових макроекономічних теорій, ринкових механізмів та механізмів макроекономічної політики щодо регулювання економіки, набуття вмінь аналізувати результати функціонування національної економіки та оцінювати ефективність економічної політики держави.
Предмет: механізм функціонування та розвитку національної економіки.

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Мета: формування знань про історичний розвиток господарств та економічної думки країн Європейської цивілізації для розуміння генезису та закономірностей функціонування економічних систем.
Завдання: на методологічних засадах цивілізаційної парадигми розвитку суспільства сформувати сучасне економічне мислення та світогляд студентів, забезпечити засвоєння ними знань і методів історичного аналізу економічних процесів.
Предмет: розвиток господарств країн Європейської цивілізації та їх наукове відображення в економічній думці.

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Мета: формування системи знань з методології та інструментарію побудови і використання різних типів економіко-математичних моделей.
Завдання: вивчення основних принципів та інструментарію постановки задач, побудови економіко-математичних моделей, методів їх розв'язування та аналізу з метою використання в економіці.
Предмет: методологія та інструментарій побудови і розв'язування детермінованих оптимізаційних задач.

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Мета: формування здатностей самостійно мислити, приймати управлінські рішення, виконувати комплексні економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні підприємств.
Завдання: вивчення господарських процесів, що відбуваються у виробничо-комерційних системах підприємств; закріплення комплексу економічних знань і засвоєння досягнень теорії та практики управління підприємствами.
Предмет: форми і методи господарювання підприємства.

ФІНАНСИ

Мета: формування базових знань з теорії фінансів, засвоєння закономірностей їх функціонування на макро- і мікрорівнях як теоретичної основи фінансової політики і розвитку фінансової системи.
Завдання: вивчення сутності, функцій та ролі фінансів у ринковій економіці; закономірностей їх еволюційного розвитку; теоретичних основ державних, корпоративних і міжнародних фінансів; засад функціонування фінансової системи держави.
Предмет: економічні відносини у галузі формування, поділу і використання централізованих і децентралізованих фондів у грошовій формі.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Мета: формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах.
Завдання: вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні.
Предмет: методологія і методика ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

Мета: формування теоретичних і практичних знань щодо функціонування, розвитку та регулювання соціально-трудових відносин у суспільстві.
Завдання: висвітлення теоретико-методологічних та соціально-економічних аспектів сучасних проблем економіки праці й соціально-трудових відносин; формування у студентів практичних навичок і вмінь щодо управління працею та регулювання відносин у соціально-трудовій сфері.
Предмет: соціально-трудові відносини на макро- і мікрорівні та закономірності їх розвитку.

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

Мета: формування теоретичних знань, умінь та практичних навичок у галузі міжнародної економіки; форм, методів та механізмів реалізації міжнародних економічних відносин.
Завдання: вивчення сутності міжнародної економічної системи та закономірностей її розвитку, методів аналізу політики правового, економічного, соціально-культурного середовища та інфраструктури міжнародної економічної діяльності; набуття знань про регулювання міжнародних економічних відносин, міжнародну валютну систему, методологію міжнародних розрахунків, процеси міжнародної економічної інтеграції; набуття вмінь використовувати одержані знання у практичній зовнішньоекономічній діяльності України.
Предмет: система міжнародних економічних відносин, що складаються між національними економіками країн світу в умовах глобалізації.

СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА

Мета: засвоєння теоретичних засад стратегічного планування, оволодіння навичками та інструментарієм стратегічного аналізу і формування стратегій підприємства.
Завдання: освоєння інструментарію розробки стратегії підприємства і вибору стратегічних альтернатив; розвиток навичок стратегічного мислення та практичного застосування методологічного апарату дисципліни; оволодіння методом кейс-аналізу; навичками аналітичного обґрунтування розв'язання стратегічних проблем.
Предмет: стратегічний процес на підприємстві.

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мета: формування знань і навичок раціональної організації та економічного обґрунтування напрямків інноваційної діяльності підприємства з урахуванням сучасних тенденцій інновації розвитку економіки.
Завдання: вивчення сутності інновацій та інноваційної діяльності, сучасних концепцій і тенденцій інноваційного розвитку; визначення методичних підходів щодо формування інноваційної політики підприємства та управління інноваційною діяльністю, вироблення і закріплення навичок інноваційної діяльності та оцінювання ефективності інноваційних проектів.
Предмет: інноваційна діяльність підприємства.

ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ

Мета: формування системного уявлення про принципи, методи і засоби прийняття проектних рішень, що дає можливість раціонально використовувати наявні ресурси для задоволення суспільних і власних потреб.
Завдання: вивчення основних концепцій, понять, методів і підходів, які використовуються у світовій практиці під час аналізу проектних рішень; з'ясування найважливіших проблем, пов'язаних з реалізацією проектів на національному, регіональному, галузевому та місцевому рівнях; оволодіння аналітичними навичками, інструментарієм, потрібними для проведення передпроектних заходів; засвоєння методів оцінювання проектів, способів і засобів залучення ресурсів для реалізації проектів і механізмів управління ними.
Предмет: методологія аналізу та обґрунтування проектів.

ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ

Мета: засвоєння понятійного апарату, методології і прикладного інструментарію оцінювання ринкової вартості потенціалу підприємства та його структурних елементів; набуття знань про закономірності, принципи та особливості формування, розвитку, конкурентоспроможності потенціалу підприємства як збалансованого інтегрованого утворення.
Завдання: оволодіння новітніми засобами ефективного формування потенціалу підприємства, забезпечення його конкурентоспроможності; знаннями і практичними навичками оцінної діяльності як складової управління розвитком потенціалу підприємства.
Предмет: методологія і методика формування, оцінювання та розвитку потенціалу підприємства.

ЕКОНОМІКА ГАЛУЗЕЙ

Мета: оволодіння студентами основами функціонування галузей національної економіки із урахування їх особливостей.
Завдання: вивчити структуру й техніко-економічні показники діяльності підприємств за їхньою галузевою належністю
Предмет:
вивчення структури й техніко-економічних показників діяльності підприємств за їхньою галузевою належністю.

АУДИТ

Мета: формування системи теоретичних знань щодо проведення незалежної аудиторської перевірки фінансової звітності організацій та інших видів аудиторських послуг.
Завдання: набуття практичних навичок з організації аудиторської діяльності, планування аудиту, виконання комплексу аудиторських процедур, оформлення робочих документів аудитора, підготовки аудиторських висновків та інших підсумкових документів.
Предмет: діяльність суб'єктів господарювання.

БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Мета: надання спеціальних знань і практичних навичок з біржової діяльності, забезпечення практичного осмислення механізму функціонування товарних та фондових бірж в Україні та у світовій практиці.
Предмет: Механізм укладання угод, ведення біржових торгів, користування послугами біржі, брокерської фірми, розробки типових документів, біржового ціноутворення й хеджування ризиків.

ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА

Мета: засвоєння знань про використання методичного апарату та інструментарію економічної діагностики для визначення стану підприємства.
Завдання: оволодіння навичками економічної діагностики для забезпечення ефективного управління підприємством.
Предмет: кількісна характеристика та якісна ідентифікація стану підприємства.

ЦІНОУТВОРЕННЯ

Мета: вивчення теорії ціноутворення в ринковій економіці та її практичного застосування.
Завдання: вивчити основні концепції ціноутворення та їхнього використання в процесі проведення аналізу з метою обрання оптимальної стратегії і тактики підприємства.
Предмет: основні концепції ціноутворення та використання їх в процесі проведення аналізу ціноутворення на ринках різних типів з метою обрання оптимальної стратегії і тактики підприємства.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

Ми пишаємося тим, що понад 2000 випускників гідно представляють кафедру в різних сферах діяльності в економіці України, Росії, Західної Європи, США та інших країн світу.

Випускники спеціальності «Економіка підприємства» успішно працюють на престижних посадах у державних і недержавних організаціях, на підприємствах України, у провідних комерційних банках. Рівень та якість знань, які одержує майбутній економіст у стінах Краматорського економіко-гуманітарного інституту, дозволяє випускникові вільно продовжувати наукові дослідження в провідних закордонних ВНЗ. Випускники кафедри працюють у податкових інспекціях області, у фінансових та інших закладах, установах держадміністрації і міськвиконкомів, очолюють банківські структури, успішно працюють на державних підприємствах, а також у малому і середньому бізнесі. Відгуки про рівень підготовки наших фахівців позитивні.Працевлаштування випускників кафедри на ринку праці складає практично 100 %. Підприємства й організації міста (комерційні банки, страхові компанії, малі та приватні підприємства, пенсійні фонди, виконкоми) надсилають заявки на працевлаштування випускників

Приклади вдалого працевлаштування випускників:
27 осіб працюють у Податковій інспекції: з них 5 – на посадах заступників начальника відділу; 2 – начальника відділу;
25 головних бухгалтера, 15 – бухгалтерів;
економіст ТОВ «ЗІЛ»; (Гуділова Оксана, випуск 1998);
керуючий банком (Баранова Марія, випуск1999);
заст. керуючого ЗАТ «Мегаресурс (Летючий Олексій, випуск 1999);
2 старших викладача і 1 викладач КЕГІ - (Підгорна О.В., Акопов С.Е., Акопова О.М.);
Федеративне казначейство Росія, економіст (Сменова І.Ю. випуск 2001);
49 осіб – працівники банків у різних містах;
директор ком. бази «Тріавл - Трейд» (Биндас Сергій, випуск 2001);
провідний економіст скляного заводу, Костянтинівка (Федорченко Вікторія, випуск 2002р);
старший економіст «Веско» (Півень Л.О., випуск 2011);.

45 осіб відкрили свої приватні підприємства

 

 

 

 

www.kegi.com.ua

***

Курси з української мови для осіб, які бажають підвищити рівень знань для проходження атестації щодо вільного володіння державною мовою (див.)

***

Щодо проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою

***

24 листопада 2016 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція
«Олекса Тихий: вчора і сьогодні»
дивитися

***

Накази про зарахування на навчання від 12.08.2016 №54-56 (денна форма: 1 курс, 2 курс, 3 курс)

від 26.08.2016 №61, 62, 63 (заочна форма, додатки: 1 курс, 2 курс, 3 курс)

***

Зміни до Правил Прийому до ПВНЗ "КЕГІ" у 2016 році

***

Складання іспитів HSK
студентами секції східних мов
дивитися

***

Повідомлення про ліцензування освітніх послуг

***

Положение о приемной комиссии КЭГИ

***

Краматорский клуб любителей МРК и китайской культуры вошел в 10 лучших клубов-слушателей Международного радио Китая


Краматорский экономико-гуманитарный институт включен в список, опубликованный англоязычным изданием « Higer education in Ukraine » как вуз, осуществляющий подготовку иностранных студентов

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

Наш адрес:

Адрес приёмной комиссии:

84300 Украина, Донецкая область, г.Краматорск, ул. Парковая, 43а

ул. Социалистическая, 47 (за гостиницей «Краматорск»)

Телефоны:

ректорат
+ 38 (0626) 44-26-45

приемная комиссия
+38 (06264) 5-01-59

 

return_links(); ?>