PRIVATE HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT "KRAMATORSK INSTITUTE OF ECONOMICS AND HUMANITIES"

ЧАСТНОЕ ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ "КРАМАТОРСКИЙ ЭКОНОМИКО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ"

Материально-техническая
база

 

Вітаємо із захистом!

16 чрвня 2016 року (м.Київ) відбувся захист дисертації
Мальцевої Людмили Василівни
на тему: "Комунікативно-прагматичні стратегії адаптації наукового дискурсу (на матеріалі навчально-наукових текстів французькою, англійською, українською та російською мовами)" На підставі рішення Атестаційної колегії від 29 вересня 2016 р. Мальцевій Людмилі Василівні присуджено науковий ступінь
кандидата
філологічних наук

 

***

КЕГІ ЗАПРОШУЄ 
на ПІДГОТОВЧІ КУРСИ з

  • МАТЕМАТИКИ
  • БІОЛОГІЇ
  • ІСТОРІЇ
  • АНГЛІЙСЬКОЇ  МОВИ
  • УКРАЇНСЬКОЇ  МОВИ

Підготовчі курси допоможуть Вам більш впевнено виконати завдання незалежного тестування і вступити до нашого інституту на спеціальності:

6.030601  Менеджмент
6.030508  Фінанси і кредит
6.030504 Економіка підприємства
6.010101  Дошкільна освіта
6.010102  Початкова освіта
6.020302  Історія
6.030102  Психологія
6.020303  Філологія:
іноземні мовиангл.-нім., англ.-франц.,англ.-кит., кит.-англ.
-укр. мова  та рос.мова і зарубіжна література

Довідки та запис на курси за телефоном (06264) 5-01-59

 

 

 

 

 
 


КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ

 

Кафедра педагогіки функціонує у складі економіко-гуманітарного факультету КЕГІ.

Фахову підготовку, що передбачає набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок з даних спеціальностей, здійснюють також викладачі психолого-педагогічних дисциплін.

Викладачами кафедри проводиться плідна науково-дослідна робота над розробкою комплексної наукової теми „Інноваційно-змістова парадигма базових гуманітарних дисциплін в діяльності вищих навчальних закладів у контексті світових історико-культурних процесів”.

Тема розробляється, починаючи з 2004 року.

У науковій і навчально-методичній роботі беруть участь всі викладачі кафедри. Вона реалізується в різних формах, зокрема у підготовці доповідей та виступах на міжнародних, загальноукраїнських конференціях: „Україна -Китай: стратегія співробітництва” (жовтень 2004 р., м. Краматорськ); „Динаміка наукових досліджень - 2004” (червень 2004 р., м. Дніпропетровськ); „Наука і освіта - 2004” (лютий 2004 р., Дніпропетровськ); „Ценностные приоритеты образования в ХХІ веке: ориентиры и направления современного образования ” (жовтень 2005 р., м. Луганськ); „Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість” (травень 2005 р., м. Київ); „Гуманізація освіти ХХІ століття” (травень 2005р., м. Ялта); „Формування громадянського суспільства в контексті Європейської інтеграції” (жовтень, 2005 р., м. Рівно); „Інтеграція системи вищої освіти України до загальноєвропейського освітнього простору” (травень 2006 р., м. Краматорськ); „Ценностные приоритеты образования ХХІ века в контексте межкультурных контактов ” (квітень 2006 р., м. Луганськ), „Україна на шляху інноваційного розвитку економіки, суспільства, особистості” (вересень 2007р., м. Краматорськ), “Освіта. Економіка. Суспільство” (травень 2008р., м. Краків), „ Професіоналізм педагога. інноваційні підходи до процесу його формування ” (листопад 2008, м . Краматорськ), “Науково-методичне забезпечення позашкільної освіти: теорія і практика” (жовтень 2008 р., м. Київ),“Психолого-педагогічні основи гуманізації виховного процесу в школі та ВНЗ” (2008р., м. Рівне), “Формула творчості: теорія і методика мистецької освіти” (квітень 2009р. м. Луганськ).

Колектив кафедри забезпечує навчально-методичну роботу шляхом підготовки навчальних посібників і методичних рекомендацій, публікації результатів наукових досліджень у фахових збірниках і наукових журналах, роботи над дисертаціями, рецензування наукових видань, написання відгуків на автореферати, редагування збірників матеріалів наукових конференцій, керівництво студентською науковою роботою тощо.

Результати науково-дослідницької роботи викладачі кафедри публікують в наукових і науково-методичних збірниках, що ввійшли до переліку фахових видань ВАК України. За останні 5 років видано 289 найменувань друкованої продукції обсягом 458,7 др. аркушів, з них 145 наукових видань (249 др. аркушів), 144 методичних рекомендацій (249 др. аркушів), 195 статей у фахових виданнях (83,1 др. аркушів).

Професорсько-викладацький склад випускаючої кафедри педагогіки проводить значну виховну роботу серед студентів. В основу виховної роботи покладено духовне відродження нації. Основними завданнями освітньо-виховної роботи є:

—формування особистості майбутнього фахівця;

—людини з високими морально-духовними якостями: громадянина;

—професіонала – майстра.

Основою завдання є залучення студентів до оволодіння національними цінностями в усіх галузях сучасного суспільства. Система виховної роботи в інституті в цілому і на кафедрі педагогіки ґрунтується на основі принципів:

- єдності національного і загальнолюдського;

- гуманізації виховання;

- демократизації виховання;

- єдності навчання і виховання;

- диференціації та індивідуалізації виховного процесу;

- активності, самодіяльності, творчої ініціативи студентів та викладачів.

У навчально-виховних планах кафедри педагогіки виховна робота представлена як цілеспрямована динамічна взаємодія (співробітництво, партнерство) педагогів і студентів.

Серед форм виховної роботи слід відзначити постійну роботу кураторів навчальних груп, щотижневе проведення старостатів, організацію роботи з батьками студентів, проведення профорієнтаційної роботи та роботи по збереженню матеріально-технічної бази інституту. Значна увага приділяється етичним нормам і правилам поведінки, пропаганді здорового образу життя.

В різноманітних видах діяльності (організація проблемних занять, дискусій з науковцями КЕГІ, викладачами інших ВНЗ, участь у культурних заходах, святкових вечорах, концертах, святах, КВК, наукових конференціях, олімпіадах) здійснюється самореалізація, самоствердження студента, майбутнього фахівця-педагога. З цією метою щорічно проводяться такі виховні заходи: тижні кафедри педагогіки, олімпіади, педагогічні вітальні, зустрічі з педагогами-новаторами області, міста, екскурсії до художнього та історичного музеїв.

До наукової роботи залучаються студенти. На кафедрі впродовж останніх років працює 3 студентських гуртки, проблемні групи. Студенти систематично виступають з доповідями на наукових семінарах, конференціях, засіданнях наукових гуртків.

Щорічно на кафедрі проводяться науково-практичні та науково-теоретичні семінари професорсько-викладацького складу та студентів. Тематика наукових доповідей відображає напрям наукових досліджень в інституті. Наприклад:

“Інноваційні дослідження в педагогіці та психології”; “Проблема творчості в педагогіці та психології”; “Використання новітніх технологій у навчально-виховному процесі”; “Новітні технології навчання”, “Проблема впровадження інноваційних технологій у навчальний процес”.

Професорсько-викладацький склад і студенти беруть участь у наукових семінарах де виступають з доповідями та повідомленнями (загальноінститутських, регіональних, міжрегіональних, республіканських, міжнародних). Основними формами підвищення кваліфікації викладачів є стажування у вищих навчальних закладах (Слов'янський державний педагогічний університет, Луганський державний “Початкове навчання” педагогічний університет імені Т. Шевченка).

Завідувач кафедри педагогіки
Суровцева Раїса Феодосіївна

Кандидат педагогічних наук, професор. Закінчила Дон ДУ. Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 на тему „Психолого-педагогічні умови формування особистості майбутнього вчителя”. Закінчила роботу над докторською і видала монографію на тему: « Теорія і практика розвитку педагогічних інновацій у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть».
Фахівець з проблем впровадження сучасних методів навчання й виховання молоді, підвищення кваліфікацій та перепідготовки спеціалістів та впровадження в педагогічний процес інноваційної діяльності.
Має понад 70 публікацій за темою дослідження.  

Макарова Любов Михайлівна
Кандидат педагогічних наук, доцент.

Чепіга Ігор Віталійович
Кандидат педагогічних наук, доцент.

Калігаєва Ольга Олександрівна
Кандидат педагогічних наук, доцент

Півень Володимир Федорович
Кандидат філологічних наук, доцент

Бондаренко Олена Едуардівна
Старший викладач.

Гура Наталія Олександрівна
Ст. викладач секції фізичного виховання. Закінчила аспірантуру у 2008 році у Харківській державній академії фізичної культури і спорту. Працює над темою дисертаційного дослідження «Розиток антропомоторних здібностей дітей та підлітків».
Має публікації за темою дослідження.

 

 

 

 

 

 

www.kegi.com.ua

***

Курси з української мови для осіб, які бажають підвищити рівень знань для проходження атестації щодо вільного володіння державною мовою (див.)

***

Щодо проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою

***

24 листопада 2016 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція
«Олекса Тихий: вчора і сьогодні»
дивитися

***

Накази про зарахування на навчання від 12.08.2016 №54-56 (денна форма: 1 курс, 2 курс, 3 курс)

від 26.08.2016 №61, 62, 63 (заочна форма, додатки: 1 курс, 2 курс, 3 курс)

***

Зміни до Правил Прийому до ПВНЗ "КЕГІ" у 2016 році

***

Складання іспитів HSK
студентами секції східних мов
дивитися

***

Повідомлення про ліцензування освітніх послуг

***

Положение о приемной комиссии КЭГИ

***

Краматорский клуб любителей МРК и китайской культуры вошел в 10 лучших клубов-слушателей Международного радио Китая


Краматорский экономико-гуманитарный институт включен в список, опубликованный англоязычным изданием « Higer education in Ukraine » как вуз, осуществляющий подготовку иностранных студентов

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

Наш адрес:

Адрес приёмной комиссии:

84300 Украина, Донецкая область, г.Краматорск, ул. Парковая, 43а

ул. Социалистическая, 47 (за гостиницей «Краматорск»)

Телефоны:

ректорат
+ 38 (0626) 44-26-45

приемная комиссия
+38 (06264) 5-01-59

 

return_links(); ?>