PRIVATE HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT "KRAMATORSK INSTITUTE OF ECONOMICS AND HUMANITIES"

ЧАСТНОЕ ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ "КРАМАТОРСКИЙ ЭКОНОМИКО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ"

Материально-техническая
база

 

Вітаємо із захистом!

16 чрвня 2016 року (м.Київ) відбувся захист дисертації
Мальцевої Людмили Василівни
на тему: "Комунікативно-прагматичні стратегії адаптації наукового дискурсу (на матеріалі навчально-наукових текстів французькою, англійською, українською та російською мовами)" На підставі рішення Атестаційної колегії від 29 вересня 2016 р. Мальцевій Людмилі Василівні присуджено науковий ступінь
кандидата
філологічних наук

 

***

КЕГІ ЗАПРОШУЄ 
на ПІДГОТОВЧІ КУРСИ з

 • МАТЕМАТИКИ
 • БІОЛОГІЇ
 • ІСТОРІЇ
 • АНГЛІЙСЬКОЇ  МОВИ
 • УКРАЇНСЬКОЇ  МОВИ

Підготовчі курси допоможуть Вам більш впевнено виконати завдання незалежного тестування і вступити до нашого інституту на спеціальності:

6.030601  Менеджмент
6.030508  Фінанси і кредит
6.030504 Економіка підприємства
6.010101  Дошкільна освіта
6.010102  Початкова освіта
6.020302  Історія
6.030102  Психологія
6.020303  Філологія:
іноземні мовиангл.-нім., англ.-франц.,англ.-кит., кит.-англ.
-укр. мова  та рос.мова і зарубіжна література

Довідки та запис на курси за телефоном (06264) 5-01-59

 

 

 

 

 
 


Положення про приймальну комісію

Зміни до Правил Прийому Приватного вищого навчального закладу
«Краматорський економіко-гуманітарний інститут» у 2016 році

Положення про приймальну комісію
Приватного вищого навчального закладу
«Краматорський економіко-гуманітарний інститут»

Положення про приймальну комісію Приватного вищого навчального закладу  «Краматорський економіко-гуманітарний інститут» (ПВНЗ «КЕГІ») розроблено відповідно до чинного законодавства України згідно з Положенням про приймальну комісію  вищого навчального закладу України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України  від 15.10.2015 року № 1085, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 04.11.2015 № 1353/27798.

І. Загальна частина

1.1. Приймальна комісія Приватного вищого навчального закладу «Краматорський економіко-гуманітарний інститут» (далі – Приймальна комісія) – робочий орган вищого навчального закладу, передбачений частиною першою статті 38 Закону України «Про вищу освіту» (далі – Закон),  що утворюється для проведення прийому вступників на навчання. Термін повноважень Приймальної комісії становить один календарний  рік.
Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085 (далі – Умови прийому), Правил прийому до ПВНЗ «КЕГІ» (далі – Правила прийому), Статуту ПВНЗ «КЕГІ» та положення про Приймальну комісію (далі - Положення).
Положення про Приймальну комісію затверджується Вченою радою ПВНЗ «КЕГІ» відповідно до частини третьої статті 38 Закону.
1.2. Склад Приймальної комісії затверджується наказом ректора інституту, який є головою комісії.
Голова Приймальної комісії відповідає за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

До складу Приймальної комісії входять:

 • заступник голови Приймальної комісії;
 • відповідальний секретар Приймальної комісії;
 • уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв;
 • заступник відповідального секретаря Приймальної комісії;
 • члени Приймальної комісії (декан факультету, керівники структурних підрозділів);
 • представники органів студентського самоврядування відповідно до пункту 6 частини п’ятої статті 40 Закону та профспілкових організацій.

Заступником голови Приймальної комісії призначається один із проректорів інституту або керівник структурного підрозділу ПВНЗ «КЕГІ».
Відповідальний секретар Приймальної комісії та його заступник призначаються наказом ректора ПВНЗ «КЕГІ» з числа провідних науково-педагогічних працівників інституту.
Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається ректором інституту до початку календарного року.
1.3. Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій відповідно до наказу ректора ПВНЗ «КЕГІ» утворюються такі підрозділи Приймальної комісії:

 • предметні екзаменаційні комісії;
 • комісії для проведення співбесід;
 • фахові атестаційні комісії;
 • апеляційна комісія;
 • відбіркова комісія.

Допускається включати до складу цих комісій науково-педагогічних (педагогічних) працівників інших навчальних закладів.
Предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесід утворюються у випадках, передбачених Правилами прийому для проведення конкурсних вступних випробувань при вступі на навчання за ступеням  бакалавра  на основі повної загальної середньої освіти. Допускається включати до складу цих комісій працівників інших навчальних закладів, науково-дослідних установ.
Фахові атестаційні комісії  утворюються для проведення конкурсних фахових вступних випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня ( освітньо-кваліфікаційного рівня) відповідно до пункту 1 розділу ІХ Умов прийому. Допускається включати до складу цих комісій науково-педагогічних працівників інших навчальних закладів.
Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників. Головою апеляційної комісії призначається один із проректорів ПВНЗ «КЕГІ», який не є членом предметних або фахових атестаційних комісій. При прийомі на навчання на основі повної загальної середньої освіти склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних працівників інституту та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної екзаменаційної комісії, комісії для проведення співбесід ПВНЗ «КЕГІ».
При прийомі на навчання на основі раніше здобутих ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, спеціаліста склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищих навчальних закладів і наукових установ України.
Порядок роботи апеляційної комісії затверджується  ректором ПВНЗ «КЕГІ».
Відбіркова комісія утворюється для профорієнтаційної роботи, прийому документів, оформлення особових справ вступників, а також для виконання інших функцій, пов’язаних з прийомом вступників.
До складу відбіркової комісії входять голова – керівник структурного підрозділу, факультету, відділення, відповідальний секретар відбіркової комісії, а також члени відбіркової комісії  з числа науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу структурних підрозділів (факультетів) інституту, кількість яких визначається, виходячи з потреби відбіркової комісії.
Наказ про затвердження складу предметних екзаменаційних, фахових атестаційних, апеляційної та відбіркових комісій підписується ректором ПВНЗ «КЕГІ» не пізніше 1 березня.
Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності Приймальної комісії та її підрозділів, затверджується наказом ректора ПВНЗ «КЕГІ» з числа науково-педагогічних (педагогічних) працівників та навчально-допоміжного (адміністративного) персоналу вищого навчального закладу.
1.4 . Склад Приймальної комісії та її підрозділів, за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюється не менш як на третину. Одна й та сама особа може бути відповідальним секретарем не більше ніж три роки поспіль.
1.5. До складу Приймальної комісії, предметних екзаменаційних, відбіркової і фахових атестаційних комісій та апеляційної комісії не можуть входити особи, діти яких вступають до ПВНЗ «КЕГІ» у поточному році.

ІІ. Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії

2.1. Відповідно до Умов прийому, Статуту ПВНЗ «КЕГІ», наявної ліцензії (сертифікатів про акредитацію) Приймальна комісія розробляє Правила прийому, які затверджує Вчена рада вищого навчального закладу відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону. 
2.2. Приймальна комісія:

 • забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до ПВНЗ «КЕГІ»;
 • організовує прийом заяв та документів, приймає  рішення про допуск вступників до участі у конкурсі (до участі у вступних  випробуваннях);
 • в установленому порядку обов’язково  подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі — Єдина база) отримані від вступників відомості про них, вносить зміни до статусів заяв вступників в Єдиній базі;
 • координує діяльність усіх підрозділів інституту щодо підготовки та проведення конкурсного відбору;
 • організовує і проводить консультації з питань вступу на навчання та вибору напряму (спеціальності), що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступників;
 • здійснює контроль за роботою усіх підрозділів Приймальної комісії, розглядає і затверджує їх рішення;
 • організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;
 • забезпечує оприлюднення на веб-сайті ПВНЗ «КЕГІ» цього Положення, Правил прийому та інших документів, передбачених законодавством;
 • приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і джерелами фінансування.

2.3. Рішення Приймальної комісії приймаються за присутності не менше двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та своєчасно доводяться до відома вступників.
Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписує голова і відповідальний секретар Приймальної комісії.

IІІ. Організація роботи Приймальної комісії

3.1. Прийом заяв та документів вступників проводиться у строки, передбачені Умовами прийому і Правилами прийому.
Заяви  та документи вступників реєструється в прошнурованому, з пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою ПВНЗ «КЕГІ» журналі реєстрації заяв вступників, в якому зазначаються такі дані вступника:

 • порядковий номер (та/або номер особової справи);
 • дата прийому документів;
 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • місце проживання;
 • стать; дата народження;
 • назва навчального закладу, що видав документ про здобутий ступінь/ освітньо-кваліфікаційний  рівень;
 • номер, серія, дата видачі документа про здобутий ступінь/освітньо-кваліфікаційний  рівень, середній бал документа про освіту;
 • номер сертифіката  зовнішнього незалежного оцінювання та кількість балів з конкурсних предметів;
 • пріоритет заяви;
 • інформація про документи, що дають право на особливи умови зарахування;
 • причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання.
 • підпис вступника в одержанні повернених документів або відмітка про їх повернення (номер поштової квитанції).

Вступнику видається розписка про прийом його документів за підписом відповідального секретаря (його заступника), скріплена печаткою Приймальної комісії.
Відмова у реєстрації заяви вступника не допускається, крім випадків відсутності документів, передбачених Умовами прийому для реєстрації вступника.
Під час реєстрації заяв вступників з використанням автоматизованих систем обліку сторінки журналу реєстрації роздруковуються в кінці робочого дня, кожна сторінка візується відповідальним секретарем Приймальної комісії (його заступником), нумерується і підшивається в журнал. Після закінчення прийому документів журнал реєстрації заяв вступників візується підписами голови Приймальної комісії і відповідального секретаря та скріплюється печаткою Приймальної комісії. У журналі реєстрації заяв вступників не допускаються виправлення, закреслення та пропуски рядків.У разі наявності таких зазначається відповідна примітка, яка візується відповідальним секретарем (його заступником) і скріплюється печаткою Приймальної комісії.
3.2. Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі у конкурсі, у разі виконання ним вимог Правил прийому до ПВНЗ «КЕГІ», і повідомляє про це вступника в письмовій або в іншій, встановленій Приймальною комісією, формі.
3.3. Для проведення вступних випробувань, що проводить ПВНЗ «КЕГІ»,  формуються екзаменаційні групи у порядку реєстрації документів; відповідно до груп формуються відомості співбесіди, усного вступного випробування і (або) відомості одержання-повернення письмової роботи.
Кількість вступників в екзаменаційних группах не повинна перевищувати 30 осіб. Особам, які допущені до складання вступних  іспитів, видається аркуш результатів вступних іспитів.
3.4. Розклад вступних випробувань, що проводяться вищим навчальним закладом, затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на веб - сайті інституту та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на навчання за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями та формами навчання.
3.5. Копії документів і фотокартки не зарахованих вступників, що не отримані ними, а також їх екзаменаційні роботи зберігаються протягом одного року, після чого знищуються за актом.

ІV. Організація та проведення вступних випробувань

4.1. Голови предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій або інших підрозділів, які відповідають за проведення вступних випробувань, щороку складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних випробувань, що проводяться ПВНЗ «КЕГІ», екзаменаційні білети, тестові завдання, критерії оцінювання відповіді вступника тощо та подають їх на затвердження голові Приймальної комісії не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів.
Форма вступних випробувань у ПВНЗ «КЕГІ» і порядок їх проведення затверджуються кожного року у Правилах прийому. На навчання для здобуття  ступеня бакалавра  на основі повної загальної середньої освіти для відповідних категорій вступників вступні випробування проводяться відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання відповідного року.
4.2. На вступних випробуваннях повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.
Сторонні  особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в яких проводяться вступні випробування, не допускаються.
4.3. Іспит в усній формі або співбесіда  з кожного предмета (дисципліни) проводяться не менше ніж двома членами комісії з кожним вступником, яких призначає голова предметної комісії згідно з розкладом у день іспиту.
Під час співбесіди (іспиту в усній формі) члени відповідної комісії відмічають правильність відповідей в аркуші співбесіди (аркуші усної відповіді), який по закінченню співбесіди підписується вступником та членами відповідної комісії.
Інформація про результати співбесіди або іспиту в усній формі оголошується вступникові в день її/його проведення.
4.4. Вступні іспити у письмовій формі, що проводить ПВНЗ «КЕГІ» у випадках, передбачених Правилами прийому, приймають не менше двох членів відповідної комісії в кожній аудиторії.
4.5. Бланки аркушів співбесіди, письмової відповіді, а також титульні аркуші зі штампом Приймальної комісії  зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії (керівника відповідного підрозділу)ПВНЗ “КЕГІ”, який видає їх голові екзаменаційної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком іспиту.
Бланки письмових робіт роздаються кожному абітурієнтові в аудиторії, де проводиться вступний письмовий іспит, про що вступник ставить свій особистий підпис у відомості одержання-повернення письмової роботи. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на аркушах зі штампом Приймальної комісії . На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, які розкривають авторство роботи. Вступник зазначає прізвище  тільки у визначених для цього місцях.
Завдання вступних іспитів, проведених з використанням комп’ютерної техніки, разом з відповідями на них роздруковуються на паперових носіях та підписуються  вступником.
4.6. Для проведенняписьмовихвступнихіспитів  встановлюються такі  норми часу (в  астрономічних годинах, не більше):

 • з мовита літератури:

твір          4 години;
переказ     2 години;
диктант    1 година;

 • з інших предметів – 2-3 години;
 • тестування не більше, ніж передбачено у пояснювальних записках до тестів.

4.7. Під час проведення вступних випробувань не допускається користування  електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної  комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому, для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, незважаючи на обсяг і зміст написаного.
4.8. Після закінчення роботи над завданнями вступного іспиту вступник здає письмову роботу разом із завданням, про що розписується у відомості одержання-повернення письмової роботи, а члени екзаменаційної комісії зобов’язані перевірити правильність оформлення титульного аркуша письмової роботи.
4.9. Вступники, які не з’явились на вступн іспити без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших іспитах і конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники  допускаються до складання пропущених вступних іспитів з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення вступних іспитів.
Особи, які не встигли за час письмового іспиту (тестування) виконати екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими.
Після закінчення іспиту голова предметної (екзаменаційної або фахової
атестаційної) комісії передає усі екзаменаційні роботи відповідальному секретареві Приймальної комісії або заступнику відповідального секретаря Приймальної комісії.
4.10. Відповідальний секретар Приймальної(відбіркової)  комісії або його заступник проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному аркуші і на кожному аркуші письмової відповіді. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити її авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім члена предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії, додатково перевіряє голова відповідної комісії.
Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального секретаря Приймальної (відбіркової) комісії до закінчення перевірки всіх робіт. Листки письмових відповідей разом з підписаною відповідальним секретарем Приймальної (відбірковою)  комісії або його заступником, який проводив шифрування письмових робіт, відомістю передаються голові відповідної комісії, який розподіляє їх між членами комісії для перевірки.
4.11. Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у приміщенні вищого навчального закладу членами відповідної комісії і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії.
В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступникові були зроблені з зауваження під час випробування тощо) відповідальний секретар Приймальної (відбіркової) комісії або голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії залучають для перевірки роботи двох членів відповідної комісії.
4.12. Голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії здійснює керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії. Він додатково перевіряє письмові роботи, які оцінені членами відповідних комісій за 100-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше, ніж на 124(100) балів, більше, ніж на 175 балів, а за 12-бальною шкалою оцінювання знань (від 1 до 12 балів) – менше ніж на 4 бали, більше ніж на 10 балів. У разі використання інших шкал оцінювання у Положенні про Приймальну комісію зазначаються ці шкали та кількість балів, виставлена за роботу вступника, більше якої голова відповідної комісії додатково перевіряє письмові роботи. Голова відповідної комісії додатково перевіряє письмові роботи, оцінені кількістю балів менше, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом. Голова відповідної комісії також додатково перевіряє 5 відсотків інших робіт і засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки.
Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членами предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії оцінок (за результатами додаткової перевірки головою відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови відповідної комісії,письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням Приймальної комісії.
4.13. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами та підписами членів відповідної комісії передаються головою предметної екзаменаційної комісії або фахової атестаційної комісії відповідальному секретареві Приймальної (відбіркової) комісії або його заступникові, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників.
4.14. Перескладання вступних іспитів не допускається. Вступники, знання яких було оцінено  нижче, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, до подальшого складання вступних іспитів та участі в конкурсі не допускаються.
4.15. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному іспиті у ПВНЗ “КЕГІ”(далі – апеляція), повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки.
Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у присутності вступника.
Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.
Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та доведений до відома вступників  не пізніше ніж за 7 днів до початку вступних випробувань.

V. Зарахування вступників

5.1. Список рекомендованих до зарахування вступників оприлюднюється Приймальною комісією відповідно до загальної кількості набраних балів кожним вступником у строки, визначені Правилами прийому. У списку зазначаються підстави для надання рекомендацій щодо зарахування за формами фінансування навчання.
Особи, які в установлений Умовами прийому та Правилами прийому строк не подали до Приймальної (відбіркової) комісії оригінали сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, оригінали документів про здобутий ступінь вищої освіти, освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатки до них державного зразка, втрачають право на зарахування на навчання.
Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та/або довідка/екзаменаційний лист (для вступників, що складали вступні іспити) з результатами вступних іспитів, письмові екзаменаційні роботи, аркуші співбесід та усних відповідей тощо вступників, зарахованих до ПВНЗ “КЕГІ”, зберігаються в їх особових справах протягом усього строку навчання.
Для зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб вступник разом із заявою про вступ на навчання має право подати до Приймальної (відбіркової) комісії копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, документа про здобутий ступінь вищої освіти, освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, завірені в установленому порядку, за умови одночасного навчання у цьому або іншому навчальному закладі за іншою освітньо-професійною програмою підготовки і формою навчання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом усього терміну навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали зазначених документів.
5.2. Рішення про зарахування вступників ухвалюється на засіданні Приймальної комісії і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування (поза конкурсом, за результатами співбесіди, за результатами участі в конкурсі та ін.).
5.3. На підставі рішення Приймальної комісії  ректор ПВНЗ «КЕГІ» видає наказ про зарахування вступників; інформація про зарахованих вступників доводиться до їх відома та оприлюднюється.
5.4. Зарахованим до складу студентів, за їх проханням, видаються довідки встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв’язку зі вступом до ПВНЗ «КЕГІ».
5.5. Після видання ректором ПВНЗ «КЕГІ» наказу про  зарахування вступників на навчання, уповноважена особа Приймальної комісії проставляє в Єдиній базі протягом доби відповідні відмітки щодо зміни статусу вступника та верифікує в Єдинії базі накази про зарахування вступників на навчання у строки, встановлені Умовами та Правилами прийому.
5.6. Особам, які не зараховані на навчання, видається,за їх проханням, довідка про результати їх участі у конкурсі (іспитах) для участі в конкурсі щодо вступу до іншого вищого навчального закладу.
За результатами роботи Приймальної комісії щодо набору на відповідні форми навчання складається звіт про результати прийому на навчання, який затверджується на засіданні Вченої ради ПВНЗ «КЕГІ».

 

 

www.kegi.com.ua

***

Курси з української мови для осіб, які бажають підвищити рівень знань для проходження атестації щодо вільного володіння державною мовою (див.)

***

Щодо проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою

***

24 листопада 2016 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція
«Олекса Тихий: вчора і сьогодні»
дивитися

***

Накази про зарахування на навчання від 12.08.2016 №54-56 (денна форма: 1 курс, 2 курс, 3 курс)

від 26.08.2016 №61, 62, 63 (заочна форма, додатки: 1 курс, 2 курс, 3 курс)

***

Зміни до Правил Прийому до ПВНЗ "КЕГІ" у 2016 році

***

Складання іспитів HSK
студентами секції східних мов
дивитися

***

Повідомлення про ліцензування освітніх послуг

***

Положение о приемной комиссии КЭГИ

***

Краматорский клуб любителей МРК и китайской культуры вошел в 10 лучших клубов-слушателей Международного радио Китая


Краматорский экономико-гуманитарный институт включен в список, опубликованный англоязычным изданием « Higer education in Ukraine » как вуз, осуществляющий подготовку иностранных студентов

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

Наш адрес:

Адрес приёмной комиссии:

84300 Украина, Донецкая область, г.Краматорск, ул. Парковая, 43а

ул. Социалистическая, 47 (за гостиницей «Краматорск»)

Телефоны:

ректорат
+ 38 (0626) 44-26-45

приемная комиссия
+38 (06264) 5-01-59

 

return_links(); ?>