ПРАВИЛА института

Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу

«Краматорський економіко-гуманітарний інститут» у 2016 році

Шифр та найменування галузі знань

 

 

Код та найменування спеціальності

Перелік конкурсних предметів

Управління та адміністрування

Менеджмент

1. Українська мова і   література

2. Математика

3.  (за вибором абітурієнта):

Географія /  Історія України /

Іноземна мова (англійська, німецька, французька, російська)

 

Управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Управління та адміністрування

Фінанси, банківська справа та страхування

Управління та адміністрування

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Соціальні та поведінкові науки

Економіка

Освіта

Початкова освіта

 

1. Українська мова і  література

2. Математика

3.  (за вибором абітурієнта):

Географія /Біологія/ Історія України /

Іноземна мова (англійська, німецька, французька, російська)

 

Освіта

Дошкільна освіта

 

1. Українська мова і  література

2. Біологія

3.  (за вибором абітурієнта):

Географія / Історія України /

Іноземна мова (англійська, німецька, французька, російська)/ Математика

Соціальні та поведінкові науки

Психологія

Освіта

Середня освіта (Історія)

 

1. Українська мова і  література

2. Історія України

3.  (за вибором абітурієнта):

Географія / Біологія /Іноземна мова (англійська, німецька, французька, російська)

Гуманітарні науки

Історія та археологія

Освіта

Середня освіта (Українська мова і література. Російська мова і література)

 

1. Українська мова і  література

2. Іноземна мова (англійська, німецька, французька, російська)

3.  (за вибором абітурієнта):

Історія України/Географія / Біологія

Гуманітарні науки

Філологія (англійська, німецька, французька)

 

1. Українська мова і  література

2. Іноземна мова (англійська, німецька, французька, російська)

3.  (за вибором абітурієнта):

Історія України/Географія / Біологія

Гуманітарні науки

Філологія (китайська)

Гуманітарні науки

Філологія. Українська мова і література та іноземна мова (англійська)

 

 

***

 

Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу

«Краматорський економіко-гуманітарний інститут» у 2016 році

 

Провадження освітньої діяльності у Приватному вищому навчальному закладі «Краматорський економіко-гуманітарний інститут» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 527467, дата отримання 11.11.2014 р., терміни закінчення дії ліцензії за напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до додатку від 2015 по 2019 роки).

 

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Приватного вищого навчального закладу «Краматорський економіко-гуманітарний інститут» (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796.

 

І. Загальні положення

 

1.1.   У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

–    вступне  випробування – перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, співбесіди, вступного екзамену, творчого конкурсу або фахового випробування;

–   вступний іспит – оцінювання знань особи та здатності до опанування навчальної програми  певного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти;

–   вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на навчання  до вищого навчального закладу;

–   Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;

–   конкурсний бал – сума балів вступника за кожен сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, середнього бала документа про повну загальну середню освіту, помножених на вагові коефіцієнти, сума яких дорівнює одиниці. До конкурсного бала додатково додаються бали за особливі успіхи;

–   конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання  до інституту;

–   право на зарахування поза конкурсом – право  вступника, передбачене законом, щодо зарахування до інституту без участі в загальному відборі, що реалізується відповідно до цих Правил прийому;

–   право першочергового зарахування – право вступника на зайняття вищої позиції в рейтинговому списку при однаковому з іншими вступниками конкурсному балі;

–  пріоритетність – показник, виражений цифрами від 1 до 15, який вступник особисто присвоює своїм заявам, де 1 є показником найбільшої пріоритетності заяви. Пріоритетність, визначена вступником у заяві про участь у конкурсі, не може бути змінена протягом вступної кампанії;

–  рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання за спеціальностями (спеціалізаціями), що формується відповідно до цих Правил прийому;

– співбесіда – перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо включення вступника до рейтингового списку;

–  технічна помилка – описка, граматична помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії під час внесення даних заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі;

–   фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня;

1.2. Приватний вищий навчальний заклад «Краматорський економіко-гуманітарний інститут» (далі ПВНЗ «КЕГІ») оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1).

1.3. До Приватного вищого навчального закладу «Краматорський економіко-гуманітарний інститут» приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти.

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, яким надано статус біженця, або які потребують додаткового або тимчасового захисту, приймаються до ПВНЗ «КЕГІ» у порядку, передбаченому для громадян України.

Усі особи, які здобувають вищу освіту в ПВНЗ «КЕГІ», мають рівні права та обов’язки.

1.4.      Прийом до ПВНЗ «КЕГІ» на всі ступені та освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється на конкурсній основі.

 

ІІ.      Організація прийому до ПВНЗ «КЕГІ»

 

2.1.      Організацію прийому вступників до ПВНЗ «КЕГІ» здійснює приймальна комісія (далі – приймальна комісія), склад якої затверджується наказом ректора інституту, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію, затвердженим вченою радою інституту.

2.2.      Ректор інституту забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі цих Правил прийому до інституту, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

2.3.      Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором інституту.

2.4.      Усі питання, пов’язані з прийомом до інституту вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті інституту, як правило, у день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

2.5.    Поселення вступників та студентів до гуртожитку відбувається згідно з затвердженим в інституті порядком.

 

ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

 

3.1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників (базовий рівень) із урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту та з урахуванням балів за особливі успіхи.

3.2.  На навчання для здобуття ступеня бакалавра на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднений напрям підготовки, який визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року № 839 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста» та зазначається у Правилах прийому до інституту. Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових випробувань (див. додаток 3).

На навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, приймаються особи за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста.

3.3.      Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра й освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за результатами фахових вступних  випробувань. На навчання для здобуття ступеня магістра також приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста (див. додаток 4).

Особа може вступити до інституту для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань із урахуванням середнього бала диплома бакалавра (див. додаток 4).

Інститут зараховує зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами V, VI, VII та пунктом 1 розділу XV Умов прийому й розділами V, VІ, VIІ та пунктом 15.1 розділу ХV Правил прийому до ПВНЗ «КЕГІ».

3.4. Інститут  має право приймати на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Правил прийому.

3.5.Інститут  має право приймати на навчання осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)  на другий курс в цьому навчальному закладі за іншою формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Правил прийому до інституту..

 

IV. Фінансування підготовки фахівців

 

4.1. Фінансування підготовки фахівців у ПВНЗ «КЕГІ» здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

 

         V. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

5.1. Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години):

Понеділок – п’ятниця – 9.00 – 16.30

Субота – 9.00–13.30

Неділя – 9.00–13.30 (у дні оприлюднення рейтингових списків та зарахування).

5.2. Прийом заяв і документів у паперовій або електронній формі, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної компанії

 

Денна форма навчання

 

Навчання без відриву від виробництва

 

вступники на основі освіти

 

повної

загальної середньої

 

повної

загальної середньої

 

Початок прийому заяв та документів

 

11 липня 2016 року

 

25 липня 2016 року

 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити співбесіду або складати вступні екзамени, що проводить ПВНЗ «КЕГІ»

 

о 18.00 годині

20 липня 2016 року

 

13 серпня

2016 року

 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

 

о 18.00 годині

27 липня 2016 року

 

23 серпня

2016 року

 

Строки проведення ПВНЗ «КЕГІ» співбесід та вступних випробувань

 

21 липня –  28 липня

2016 року

 

14– 20 серпня

2016 року

 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

 

не пізніше 12.00 години

01 серпня 2016 року

 

22 серпня

2016 року

 

Терміни зарахування вступників

 

не пізніше

12 серпня 2016 року

 

26 серпня

2016 року

 

5.3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить ПВНЗ «КЕГІ», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі неповної, базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня бакалавра проводиться в такі строки:

 

 

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

 

Навчання без відриву від виробництва

 

вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 

Початок прийому заяв та документів

 

11 липня 2016 року

 

18 липня 2016 року

 

Закінчення прийому заяв та документів

 

о 18.00 годині

20 липня 2016 року

 

16 серпня

2016 року

 

Строки проведення вступних випробувань у ПВНЗ «КЕГІ»

 

21 липня –  27 липня

2016 року

 

17 - 23 серпня

2016 року

 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

 

01 серпня 2016 року

 

25 серпня

2016 року

 

Терміни зарахування вступників

 

не пізніше

12 серпня 2016 року

 

26 серпня

2016 року

 

 5.4. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить ПВНЗ «КЕГІ», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або ступеня магістра проводиться в такі строки:

 

 

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

 

Навчання без відриву від виробництва

 

вступники на основі базової та повної вищої освіти

 

Початок прийому заяв та документів

 

11 липня 2016 року

 

20 липня 2016 року

 

Закінчення прийому заяв та документів

 

10 серпня 2016 року

 

18 серпня 2016 року

 

Строки проведення вступних випробувань у ПВНЗ «КЕГІ»

 

11– 17 серпня

2016 року

 

19 - 25 серпня

2016 року

 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

 

19 серпня 2016 року

 

26 серпня 2016 року

 

Терміни зарахування вступників

 

26 серпня 2016 року

 

29 серпня 2016 року

 

5.5. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить ПВНЗ «КЕГІ», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної вищої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (друга вища освіта) проводиться в такі строки:

 

 

Етапи вступної компанії

Навчання без відриву від виробництва

 

вступники на основі повної вищої освіти

 

Початок прийому заяв та документів

 

15 серпня 2016 року

 

Закінчення прийому заяв та документів

 

14 вересня  2016 року

 

Строки проведення вступних випробувань у ПВНЗ «КЕГІ»

 

15 - 21 вересня  2016 року

 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

 

22 вересня  2016 року

 

Терміни зарахування вступників

 

23 вересня  2016 року

 

 

VІ. Порядок прийому заяв і документів для вступу до ПВНЗ «КЕГІ»

 

6.1.      Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до інституту (далі – заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії інституту.

6.2. При вступі на навчання за ступенем бакалавра вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше ніж до пяти вищих нвчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) у кожному з них.

Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано інститутом на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до ПВНЗ «КЕГІ».

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

6.3.      У заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), факультет та форму навчання.

 

Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви по відношенню до інших поданих ним заяв, при цьому 1 позначає найвищу пріоритетність.

Пріоритетність, визначена вступником у заяві про участь у конкурсі, не може бути змінена протягом вступної кампанії.

Заяви, подані на певну спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) до інституту за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.

6.4.      Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

– документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство»),

- військовий квиток або посвідчення про приписку - для військовозобов’язаних;

- свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;

–         документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).

- документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIII  Умов прийому), зарахування за співбесідою (розділ Х  Умов прийому), зарахування поза конкурсом (розділ ХІ  Умов прийому) (за наявності).

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання за 2016 рік.

6.5.      До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що засвідчує особу та громадянство;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

копії документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIII  Умов прийому), зарахування за співбесідою (розділ Х  Умов прийому), зарахування поза конкурсом (розділ ХІ  Умов прийому) (за наявності).

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строків установлених у розділі V цих Правил прийому для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

6.6.      Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році.

6.7.      ПВНЗ «КЕГІ» встановив, що мінімальне значення кількості балів сертифіката з загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі в конкурсі, складає 100 балів (базовий рівень).

6.8.      Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією інституту або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

6.9.      Вступники, зазначені у розділі VIIІ Умов прийому та розділі VIIІ Правил прийому, подають заяву в паперовій формі разом з документами, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів в інституті.

6.10.    Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому ПВНЗ «КЕГІ».

6.11.    Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією інституту згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затвердженим наказом МОН від

15 жовтня 2015 року № 1085 (див. додаток 9).

6.12.    Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі в конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Письмове підтвердження Адміністратора (розпорядника) Єдиної бази або директора Українського центру оцінювання якості освіти про недостовірність інформації, поданої вступником до інституту, є підставою для відмови в участі в конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує її рішенням приймальної комісії і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.

6.13.    Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до інституту протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних екзаменів (фахових випробувань), але не пізніше 01 серпня. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційних стендах приймальної комісії та

веб-сайті ПВНЗ «КЕГІ».

6.14.    Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для вступу поза конкурсом фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

6.15.    При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за   № 614/27059. Визнання і встановлення еквівалентності цих документів здійснюються вищим навчальним закладом протягом першого року навчання його власника.

6.16.    Приймальна комісія інституту перевіряє в Єдиній базі перелік заяв вступника, поданих до інших навчальних закладів.

 

VIІ.     Організація і проведення конкурсу

 

7.1.      Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до інституту для здобуття ступеня бакалавра зараховуються бали сертифіката (базовий рівень) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів) з трьох предметів.

Обов'язковим конкурсним предметом є українська мова та література.

7.2.      Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифікатів з конкурсних предметів (балів вступних екзаменів) базового рівня , середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи, помножених на вагові коефіцієнти (див. додаток 5), сума яких становить 1.

7.3.      Додаткові бали нараховуються призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, перелік секцій яких відповідно до напрямів підготовки наведено в додатку № 7 до Правил прийому до інституту.

Величина додатково нарахованих  балів встановлюється:

 

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 10 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 8 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 6 балів.

Додатково нараховуються бали лише за однією з перелічених вище підстав.

7.4.      Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали, наведеною у додатку № 8 до Правил прийому. Ваговий коефіцієнт середнього бала документа про повну середню освіту становить 0,1 згідно з Правилами прийому до ПВНЗ «КЕГІ».

7.5.      При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених розділом VIIІ, Х, XVIII Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2016 році.

7.6.      Конкурсний відбір осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за загальним рейтингом, який складається з суми оцінки отриманої на фахових вступних випробуваннях (див. додаток 4), та середнього балу оцінок вступника з додатку до диплома (за 200-бальною шкалою).

7.7.      Конкурсний відбір осіб при прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра на основі базової та повної вищої освіти здійснюється за загальним рейтингом, який складається з суми результату фахового випробування (див. додаток 4), вступного екзамену з іноземної мови та середнього балу оцінок вступника з додатку до диплома (за 200-бальною шкалою).

7.8.      Конкурсний відбір осіб для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, передбачає обов’язкове проходження вступником додаткових вступних випробувань відповідно до спеціальності. Оцінювання додаткових вступних випробувань здійснюються за принципом «зараховано»/«не зараховано». Вступники, які успішно пройшли додаткове випробування, допускаються до фахового випробування та іспиту з іноземної мови.

7.9.      Конкурсний відбір осіб при прийомі на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, за умови вступу на споріднений напрям підготовки, та осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки, відбувається на підставі комплексного фахового випробування (див. додаток 3), за програмами, що розроблені інститутом і затверджені головою приймальної комісії. Оцінювання результатів фахових вступних випробувань здійснюється за 200-бальною шкалою.

7.10.    Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний екзамен з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних екзаменаційних комісій.

Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (складають вступний екзамен) з української мови та літератури при вступі на напрями, на які «Українська мова і література» є профілюючим предметом.

7.11.    Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра, конкурсний бал вноситься до Єдиної бази.

7.12. Для осіб, які вступають для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 014 "Середня освіта" (за предметними спеціалізаціями з російської мов) та спеціалізаціями спеціальності 035 "Філологія" з цих мов та вивчали їх у загальноосвітніх навчальних закладах, Приймальна комісія встановлює вступний екзамен з тієї мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, або приймає сертифікат з іноземної мови.

Результат екзамену зараховується замість бала сертифіката з іноземної мови.

 

VIIІ. Участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів

на основі повної загальної середньої освіти

 

8.1.      Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів в інституті мають особи, у яких є захворювання, що зазначені у Переліку захворювань, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.

8.2.  Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі (за їх вибором) мають право особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані), після 30 листопада 2015 року та особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби), в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

 

IX. Проведення вступних екзаменів та фахових випробувань

 

9.1.      Відповідно до пунктів 3.1, 3.2, 3.3 розділу IIІ і пунктів 7.8, 7.9 розділу VII Правил прийому для проведення вступних екзаменів створюються екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) створюються фахові атестаційні комісії.

Рішенням приймальної комісії результати вступного екзамену з конкурсного предмета щодо вступу на певний напрям підготовки (спеціальність) можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на інший напрям підготовки (спеціальність) в інституті.

9.2.      Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

9.4.      Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються інститутом не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті ПВНЗ «КЕГІ» та інформаційних стендах приймальної комісії.

9.5.      Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

9.6.      Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені ПВНЗ «КЕГІ», розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки, отриманої на вступному випробуванні в інституті, повинна подаватись особисто в день оголошення результатів, але не пізніше ніж за добу до оголошення списку рекомендованих до зарахування.

Апеляція розглядається в день її подання в присутності вступника, але не пізніше наступного дня після її подання.

Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляцій не допускається.

Порядок подання і розгляду апеляції оприлюднюється на інформаційних стендах та веб-сайті ПВНЗ «КЕГІ» до початку вступних випробувань.

9.7.      Відомості щодо результатів вступних екзаменів (фахових випробувань) формуються в Єдиній базі.

 

X. Зарахування за співбесідою

 

10.1.    За результатами співбесіди зараховуються до інституту особи:

- яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

- які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;

- визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 11-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

10.2.    Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

10.3.    Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

 

XІ. Зарахування поза конкурсом

 

11.1.    Поза конкурсом зараховуються:

 

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України « Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

11.2.    Кількість місць для осіб, визначених у пункті 11.1 цього розділу, встановлюється приймальною комісією за результатами моніторингу проведення вступної кампанії попередніх років. Зарахування осіб, визначених у пункті 11.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

11.3.    Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 11.1 цього розділу, не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця згідно з пунктом 11.2 цього розділу, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

11.4.    Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня магістра.

 

XIІ.  Право на першочергове зарахування

 

12.1.    Право на першочергове зарахування до інституту мають:

 

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

випускники старшої школи, нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти.

12.2.    Право першочергового зарахування надається за послідовністю, визначеною пунктом 12.1 цього розділу.

 

XIІІ.  Формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування

 

13.1.    Список вступників, рекомендованих до зарахування, формується за категоріями в такій послідовності:

 

вступники, рекомендовані до зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

вступники, рекомендовані до зарахування за конкурсом.

13.2.    У межах кожної зазначеної в пункті 13.1 цього розділу категорії, рейтинговий список вступників впорядковується:

 

за конкурсним балом від більшого до меншого;

- з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до розділу ХІІ  Умов прийома (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) для:

осіб, які беруть участь у конкурсі відповідно до заяви з вищим пріоритетом;

осіб, які мають більшу суму балів результатів вступних випробувань;

осіб, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними ваговими коефіцієнтами;

осіб, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту.

13.3.    У списку вступників, рекомендованих до зарахування, який формується з Єдиної бази, зазначаються:

 

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування,

пріоритет заяви, зазначений вступником.

13.4.Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються в повному обсязі на веб-сайті інституту. списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті інституту. Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог до зарахування на навчання відповідно до пункту 14.1 розділу ХІV Правил прийому.

У рейтинговому списку вступників зазаначаються такі самі дані, що і в списку вступників, рекомендованих до зарахування, відповідно до пункту 13.3 розділу ХІІІ Правил прийому.

 

XІV. Надання рекомендацій для зарахування

 

14.1.    Рішення про рекомендацію до зарахування вступників приймальна комісія приймає у строк, визначений пунктом 5.2, 5.3, 5.4 розділу V Правил прийому, та згідно з порядком формування конкурсного списку, визначеного у розділі ХІІІ Правил прийому відповідно до конкурсного бала вступника від вищого до нижчого.

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах ліцензійного обсягу. Рекомендація до зарахування на навчання  може бути надана за всіма пріоритетами, вказаними вступником при поданні заяв.

14.2.    Приймальна комісія приймає рішення про рекомендацію до зарахування на навчання відповідно до строків, визначених у пункті 5.2, 5.3, 5.4  розділу V Правил прийому.

14.3.    Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії інституту.

14.4.    Рішення приймальної комісії про рекомендацію до зарахування також розміщується на веб-сайті інституту.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до правил прийому до ПВНЗ «КЕГІ».

 

XV.     Реалізація права вступників на вибір місця навчання

 

15.1.    Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строків, визначених  у пунктах 5.2, 5.3, 5.4 розділу V Правил прийому, зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами прийому та Правилами прийому, до приймальної комісії інституту. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.

15.2.    Особи, які в установлені строки, визначені у пунктах 5.2, 5.3, 5.4 розділу V Правил прийому, не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами прийому та Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання.

15.3.    Вступник, який за результатами конкурсного відбору рекомендований до зарахування на навчання за відповідним пріоритетом, із зазначених у його заявах, до закінчення строку конкурсного відбору на навчання осіб, рекомендованих до зарахування, зобов’язаний подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.

У випадку, коли вступник рекомендується до зарахування на навчання відповідно до першого власно обраного пріоритету, він втрачає право участі у подальшому конкурсному відборі на навчання за наступними пріоритетами.

За рішенням приймальної комісії заяви за наступними пріоритетами, обраними вступником, скасовуються в рейтингових списках, сформованих в Єдиній базі.

У випадку, коли вступник рекомендується до зарахування на навчання відповідно до другого власно обраного пріоритету, він втрачає право участі у подальшому конкурсному відборі на навчання за наступним пріоритетом, при цьому зберігається його право участі у конкурсі за першим пріоритетом.

 

XVІ.    Коригування списку рекомендованих до зарахування

 

16.1.    Коригування списку рекомендованих до зарахування здійснюється під час вибору вступниками місця навчання з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази згідно з вимогами пункту 15.1 розділу ХV Правил прийому.

16.2.    Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами прийому та Правилами прийому, до приймальної комісії інституту), і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

16.3.    Вступники, рекомендовані на навчання зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 15.1 розділу XV Правил прийому.

Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування.

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

16.4.    При одночасному навчанні за кількома програмами за напрямами або спеціальностями та формами навчання, окрім двох денних, одна з яких за державним замовленням, оригінали документа про ступінь, освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома програмами за напрямами або спеціальностями та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються у вищому навчальному закладі за бажанням студента. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

 

XVIІ.  Наказ про зарахування

 

17.1.    Накази про зарахування на навчання видаються ректором інституту на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті інституту у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в пунктах 5.2, 5.3, 5.4 розділу V Правил прийому.

17.2.    Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 20.5 розділу ХХ Правил прийому.

Вступники можуть бути відраховані з інституту за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, подані ними.

На звільнене (ні) при цьому місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір із числа осіб, які брали участь у конкурсі на цей напрям підготовки (спеціальність). У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших напрямів підготовки (спеціальностей) нституту за умови збігу конкурсних предметів.

17.3.    Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 15.1 розділу XV цих Правил.

 

XVIІІ.        Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у ПВНЗ «КЕГІ»

 

18.1.    Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», Указами Президента України від 25 березня 1994 року № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом  Міністерства  освіти  і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.

18.2.    Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до ПВНЗ «КЕГІ»   користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

18.3.    Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

18.4.    Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот інституту за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому, за рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном та українських національних культурних товариств (за наявності).

18.5.    Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня, зараховуються до інституту не пізніше 15 листопада на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній базі.

18.6.    Строки проведення співбесіди та зарахування іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання і вступають до ПВНЗ «КЕГІ»   визначаються приймальною комісією.

18.7.    Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на здобуття вищої освіти.

 

XІX.  Зарахування до у ПВНЗ «КЕГІ» на звільнені місця

протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

 

19.1.    Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з інституту, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.

Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п’яти робочих днів із урахуванням положень та вимог пунктів 16.2 і 16.3 розділу XVI  Правил прийому. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 19 вересня 2016 року.

19.2.    Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

 

         XX. Забезпечення відкритості та прозорості

при проведенні прийому до ПВНЗ «КЕГІ»

 

20.1.    На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу. Рішення про акредитацію журналістів приймається на засіданні приймальної комісії та затверджується ректором інституту не пізніше, ніж за тиждень до початку прийому документів.

20.2.    Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

20.3.    ПВНЗ «КЕГІ» зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідного напряму (спеціальності). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за кожним напрямом (спеціальністю) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, ступенем, повинні оприлюднюватися на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті інституту не пізніше другого робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

20.4.    Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюються на стендах приймальної комісії та на офіційному веб-сайті інституту.

20.5.    Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.

20.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, вартість навчання за напрямами (спеціальностями), хід подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до інституту здійснюється інформаційним системами, у тому числі системою "Конкурс", на підставі даних, внесених приймальною комісією до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів Х-ХІІ Правил прийому.

 

Додаток 1 до Правил прийому до

Приватного вищого навчального закладу

«Краматорський економіко-гуманітарний інститут»  у 2016 році

 

Додаток 2 до Правил прийому до

Приватного вищого навчального закладу

«Краматорський економіко-гуманітарний інститут»  у 2016 році

 

Додаток 3 до Правил прийому до

Приватного вищого навчального закладу

«Краматорський економіко-гуманітарний інститут»  у 2016 році

 

Додаток 4 до Правил прийому до

Приватного вищого навчального закладу

«Краматорський економіко-гуманітарний інститут»  у 2016 році

 

Додаток 5 до Правил прийому до

Приватного вищого навчального закладу

«Краматорський економіко-гуманітарний інститут»  у 2016 році

 

Додаток 8 до Правил прийому до

Приватного вищого навчального закладу

«Краматорський економіко-гуманітарний інститут»  у 2016 році

 

Додаток 9 до Правил прийому до

Приватного вищого навчального закладу

«Краматорський економіко-гуманітарний інститут»  у 2016 році

 

ПОРЯДОК

подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі

до Приватного вищого навчального закладу

«Краматорський економіко-гуманітарний інститут» у 2016 році

 

І. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752, визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Приватного вищого навчального закладу «Краматорський економіко-гуманітарний інститут» (далі – ПВНЗ «КЕГІ») та її розгляду вищим навчальним закладом.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів (далі – електронна заява) – запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база) шляхом заповнення ним у режимі он-лайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua та містить відомості про обрані ним вищий навчальний заклад і напрям (спеціальність);

особистий електронний кабінет вступника – веб-сторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до вищого навчального закладу та контролює її статус;

статус електронної заяви – параметр електронної заяви, що встановлюється вищим навчальним закладом в Єдиній базі та відображається в особистому електронному кабінеті вступника.

 

Параметр «Статус електронної заяви» може набувати таких значень:

«Зареєстровано в Єдиній базі» – підтвердження факту подання електронної заяви до обраного вступником вищого навчального закладу;

«Потребує уточнення вступником» – електронну заяву прийнято вищим навчальним закладом до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Після присвоєння електронній заяві цього статусу ПВНЗ «КЕГІ» зобов'язаний невідкладно надіслати вступнику повідомлення з переліком даних, які потребують уточнення, та зазначенням способу їх подання;

«Зареєстровано у вищому навчальному закладі» – електронну заяву прийнято вищим навчальним закладом до розгляду, заведено особову справу вступника з персональним номером та в установленому порядку приймається рішення про допуск вступника до участі в конкурсному відборі;

«Допущено до конкурсу» – власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі;

«Відмовлено вищим навчальним закладом» – власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу вищий навчальний заклад зазначає причину відмови;

«Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)» – подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, а факт подання анулюється в Єдиній базі, якщо:

електронну заяву скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту встановлення заяві статусу "Зареєстровано у вищому навчальному закладі" або "Потребує уточнення вступником";

електронну заяву анульовано ПВНЗ «КЕГІ» за рішенням приймальної комісії до моменту встановлення статусу "Рекомендовано до зарахування" за умови виявлення вищим навчальним закладом технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

«Рекомендовано до зарахування» – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету або за кошти фізичних та юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов'язаний виконати вимоги пункту 15.1 розділу XV Правил прийому на навчання до ПВНЗ «КЕГІ» в 2016 році,.

«Виключено зі списку рекомендованих» – вступник втратив право бути зарахованим на навчання до ПВНЗ «КЕГІ» за обраним напрямом підготовки (обраною спеціальністю) у зв’язку з невиконанням вимог Умов прийому або їх порушенням, зарахуванням на навчання до іншого навчального закладу, рекомендуванням до зарахування на навчання за пріоритетом вищого рівня тощо. При встановленні заяві такого статусу вищий навчальний заклад обов’язково зазначає причину виключення;

«Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних  та юридичних осіб)» – вступник має право на зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб;

«Включено до наказу» – наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до ПВНЗ «КЕГІ».

1.3. ПВНЗ «КЕГІ» не пізніше ніж до 20 червня вносить до Єдиної бази перелік напрямів (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання в 2016 році, при цьому для кожного напряму (кожної спеціальності) зазначаються:

 

структурний підрозділ (факультет, відділення тощо), на якому ведеться підготовка;

ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень навчання);

назва та код напряму (спеціальності), за необхідності – назва спеціалізації;

форма навчання;

курс, на який здійснюється прийом;

встановлений строк навчання, дати його початку та закінчення;

ліцензований обсяг;

обсяг прийому на вакантні місця наборів попередніх років (на поповнення);

перелік конкурсних предметів із зазначенням профільних та мінімальної кількості балів з предмета;

можливість подання заяв в електронній формі.

II. Подання електронної заяви

 

2.1. Заяву в електронній формі подають вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі та не мають підстав для особливих умов участі у конкурсі і зарахування, визначених Умовами прийому та Правилами прийому до Приватного вищого навчального закладу «Краматорський економіко- гуманітарний інститут» в 2016 році. Прізвище, ім'я, по батькові вступника у документі про освіту повинні збігатись з прізвищем, іменем, по батькові вступника в документі, що посвідчує особу, а для вступників на основі повної загальної середньої освіти – також у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання.

2.2. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.

2.3. Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

 

адресу електронної пошти, до якої має доступ;

серію та номер документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ;

номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

серію та номер документа, що посвідчує особу, та коли й ким він виданий.

2.4. Подані вступником дані, що передбачені пунктом 2.3 цього розділу, перевіряються в Єдиній базі.

2.5. У разі збігу прізвища, імені, по батькові вступника у документах, що зазначені в пункті 2.1 цього розділу, дані про які знаходяться в Єдиній базі, вступник отримує логін та пароль для доступу до особистого електронного кабінету.

У разі втрати логіна та пароля вступник може відновити їх за умови звернення до служби підтримки адміністратора Єдиної бази.

2.6. Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після введення свого логіна та пароля на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.

2.7. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази такі дані про себе: стать, місце проживання, номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів, середній бал додатка до атестата про повну загальну середню освіту, визначений відповідно до пунктів 7.2, 7.4 розділу VII Правил прийому, та обирає вищий навчальний заклад і напрям (спеціальність).

2.8. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ вищий навчальний заклад, обраний вступником. У момент подання електронна заява отримує статус «Зареєстровано в Єдиній базі».

2.9. Подана електронна заява може бути скасована вступником в особистому електронному кабінеті до моменту отримання статусу «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником». При цьому електронній заяві встановлюється статус «Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)».

 

III. Прийняття та розгляд електронної заяви приймальною комісією

Приватного вищого навчального закладу«Краматорський економіко-гуманітарний інститут»

 

3.1. Ректор ПВНЗ «КЕГІ»  забезпечує опрацювання приймальною комісією електронних заяв, що надійшли до вищого навчального закладу, відповідно до Умов прийому, цього Порядку та Правил прийому до Приватного вищого навчального закладу «Краматорський економіко-гуманітарний інститут».

3.2. Електронна заява із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі» розглядається приймальною комісією ПВНЗ «КЕГІ» не пізніше закінчення наступного робочого дня з дати встановлення їй відповідного статусу, а та, якій зазначений статус встановлено 20 липня, – до 12.00 години поточного робочого дня. За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії надає електронній заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому кабінеті вступника: «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником».

При встановленні електронній заяві статусу «Потребує уточнення вступником» уповноважена особа невідкладно вносить до відповідного розділу Єдиної бази вичерпний перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Зареєстровано у вищому навчальному закладі».

3.3. На підставі рішення приймальної комісії ПВНЗ «КЕГІ» про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до вищого навчального закладу уповноважена особа встановлює електронній заяві вступника статуси «Допущено до конкурсу» або «Відмовлено вищим навчальним закладом» (із зазначенням причини відмови).

3.4. При виявленні ПВНЗ «КЕГІ технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, за рішенням приймальної комісії вищого навчального закладу електронну заяву може бути анульовано до моменту встановлення статусу «Рекомендовано до зарахування», що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі.  При цьому електронній заяві встановлюється статус «Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)» з обов’язковим зазначенням причини скасування. Така заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.

Приймальна комісія повідомляє вступника про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до цього самого вищого навчального закладу.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

3.5. Уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника, який пройшов конкурсний відбір та щодо якого приймальною комісією прийнято рішення про рекомендування до зарахування на навчання відповідно до розділу XІІІ Правил  прийому, зі статусу «Допущено до конкурсу» на статус «Рекомендовано до зарахування».

Зміна статусів електронної заяви вступника, що передбачена пунктами 2 – 4 цього розділу, здійснюється у строки, визначені пунктом 5.2 розділу V Правил прийому.

3.6. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як "Рекомендовано до зарахування", зобов'язаний виконати вимоги пункту  1 розділу XV та пунктів 16.3, 16.4  розділу XVІ Правил прийому.

3.7. Після виконання вступником вимог, передбачених пунктом 3.6 цього розділу, ректор ПВНЗ «КЕГІ» на підставі рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування на навчання видає наказ про зарахування на навчання такого вступника, на підставі якого уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на "Включено до наказу".

3.8. У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала статус «Рекомендовано до зарахування», вимог, передбачених пунктом 3.6 цього розділу, рішення про рекомендування його до зарахування анулюється приймальною комісією ПВНЗ «КЕГІ». На підставі цього уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на статус «Виключено зі списку рекомендованих».

 

***

 

Вибір професії - справа відповідальна

 

26-28 грудня у Приватному вищому навчальному закладі  «Краматорський економіко-гуманітарний інститут» було проведено лабораторно-практичні курси для учнів  9 – 11 класів та випускників навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації за професійним спрямуванням «Економіка для початківців», «Філологія для початківців», «Психологія для початківця», «Педагогіка для початківців» «Історія для початківців», які мали характер професійного експрес-тренінгу. Подібний тренінг проводився інститутом уперше і привернув до себе увагу школярів, не зважаючи на канікули та новорічні свята.

 

Слухачі проявили інтерес до вибору своєї майбутньої професії, із задоволенням взяли участь у дискусіях, висловили чимало продуктивних ідей і торкнулися принципових питань в обговоренні проблем обраної спеціальності.

 

Програма тренінгу включала презентації професій, проведення активних лекцій, ділових ігор, тестування, майстер-класів, практичних занять, слайд-презентацій, перегляд пізнавальних фільмів, реалізацію короткострокових проектів. Заняття проводились досить компактно та змістовно.

 

Порадувала цілеспрямованість, зацікавленість учнів у оволодінні обраною професією, усвідомлення її важливості, бажання творчо проявити себе у подальшому навчанні та професійній діяльності. Майбутні фахівці виявили спроможність ефективно вирішувати проблеми, готовність сумлінно вчитися. Але основна увага була приділена розвитку практичних навичок та професійних компетенцій майбутніх професіоналів.

 

Викладачами інстиуту були використані різноманітні форми роботи з використанням новітніх інформаційних технологій, що дозволило якнайкраще розкрити специфіку кожної спеціальності.

 

По закінченню лабораторно-практичного курсу слухачам були  видані пам’ятки про професії та сертифікати: економіста-початківця, педагога-початківця, психолога-початківця, філолога-початківця, історика-початківця.

 

© 2019