КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

Економіст

Історія професії

 

Витоки економічної науки слід шукати в ученнях мислителів країн Сходу, Стародавньої Греції і Стародавнього Риму. Ксенофонт (430 – 354 рр. до н. е.) і Арістотель (384 – 322 рр. до н. е.) вперше вводять до наукового обороту термін «економіка», що означає мистецтво господарювання. Арістотель вирізняв два терміни: «економіка» (природна господарська діяльність, пов'язана з виробництвом продуктів) і «хремантистика» (мистецтво наживати багатство, гроші).

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ

 

Економіст — професія сучасності, хоча саме слово «економіка» має давньогрецьке походження і вживалося у занченні «домоводство». Сьогодні економіка стала однією з найзатребуванішихнаук.

Економіст – фахівець, який здійснює аналіз фінансово-господарської діяльності, розробляє схеми економічних дій на майбутнє, щоб заощадити і зменшити витрати, виявити резерви, будувати грамотну економічну політику розвитку.

Економіст є одним з найбільш значущих фахівців на підприємстві, в організації. Жодне підприємство не може вести свою діяльність без бізнес-плану. Саме цей співробітник задає вектор руху спільних зусиль всіх працівників.

Для роботи економістом потрібно мати профільну освіту успішний досвід в складанні бізнес-планів, уміння проводити дослідження на підставі формул і наявних даних, аналітичне мислення і володіти спеціальними програмами.

Основне завдання економіста — грамотний розподіл грошових потоків компанії з метою забезпечення рентабельності виробничої діяльності.

 

 ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Зазвичай розрізняють такі основні функції економічної діяльності:

1. Збір, обробка, упорядкування інформації про економічні явища і процеси:

 

дослідження економічних відносин (що виникають між людьми в процесі виробництва);

збір, обробка, упорядкування інформації про економічні явища і процеси (для досягнення найвищих результатів підприємств і організацій);

складання економічних обґрунтувань, довідок, періодичної звітності, анотацій і оглядів.

2. Аналіз ходу і результатів економічної діяльності:

 

оцінка успішності і можливостей вдосконалення економічної діяльності;

прогнозування, перспективне і поточне планування;

визначення системи оплати праці і заохочень для всіх категорій працівників підприємства;

планування витрат, використання ресурсів, витрат і прибутку підприємства;

робота, пов'язана з розрахунками і переробкою великих обсягів інформації, вираженої в цифрах;

аналіз причин перевитрати фонду заробітної плати.

3. Організація ефективного функціонування окремих елементів господарського механізму:

вдосконалення процесу економічної діяльності;

розрахунок потреби підприємства, організації в кадрах.

4. Контроль над виконанням планів:

 

контроль над процесом виконання фінансово-господарської діяльності;

контроль над витрачанням фонду заробітної плати;

контроль над витрачанням економічних ресурсів.

ВИМОГИ ПРОФЕСІЇ ДО ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ФАХІВЦЯ

 

Здібності:

 

добре розвинена концентрація і перенесення уваги (здатність протягом довгого часу зосереджуватися на одному предметі і швидко переходити з одного виду діяльності на іншій);

високий рівень розвитку пам'яті;

високий рівень математичних здібностей;

здатність працювати в умовах дефіциту часу та інформації;

здатність тривалий час займатися одноманітною діяльністю (схильність до роботи з документами, текстами і цифрами);

аналітичне мислення.

Особистісні якості:

 

посидючість;

обов'язковість;

чесність і порядність;

відповідальність;

акуратність;

старанність;

ерудованість;

заповзятливість, ділова хватка;

емоційно-психічна стійкість;

комунікабельність;

упевненість у собі.

СПОРІДНЕНІ ПРОФЕСІЇ

Економіст, бухгалтер, аудитор, страховий агент, податковий інспектор.

 

МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

 

Випускники знаходять застосування своїм знанням і на виробництві, й у бізнесі, і у фінансовій сфері, і в науці:

 

економіст підприємств  різних форм власності й різних галузей народного господарства;

економіст-інспектор ДПІ та контрольно-ревізійного управління;

економіст місцевих органів управління;

економіст-бухгалтер підприємств і організацій;

економіст аудиторської фірми

викладач вищих і середніх навчальних закладів;

економіст спільного підприємства із зовнішньоекономічною  діяльністю; (Курсы ВЭД)

економіст підприємства торгівлі;

експерт з розрахунків ефективності інновацій та інвестиційних проектів у холдингових компаніях;

економіст-менеджер підприємства малого бізнесу;

економіст з планування та прогнозування фінансових результатів роботи ювелірного підприємства;

експерт з оцінки та аудиту договорів на постачання матеріальних ресурсів;

економіст комерційного і державного банків;

економіст страхової фірми.

економіст-фінансист проектного аналізу та інвестування;

економіст-аналітик з оцінки бізнесу.

Кар'єра

 

Кар'єра – успішне просування обраним професійним шляхом і, як наслідок,  отримання вищого статусу, великих повноважень, влади, грошей.

Починати можна з позиції рядового економіста, у перспективі – стати керівником підприємства, який відповідає за розвиток компанії, її конкурентоспроможність, контролює та координує діяльність усіх структурних підрозділів.

Залежно від професійного досвіду і загального рівня ерудиції, економісти можуть виступати як у ролі аналітиків, так і в ролі експертів.

 

Кафедра «Економіка підприємства»

 

Відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти України кафедрою готуються фахівці за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 

бакалавр з економіки (6.030504);

спеціаліст з економіки (7.03050401);

Підготовка фахівців має широкий міжгалузевий профіль, що дозволяє здійснювати професійну діяльність у різних сферах економіки. Студенти отримують необхідний обсяг знань і практичних навичок для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, аудиторської, науково-дослідної роботи у сфері економіки, на рівні підприємств і об'єднань різних галузей господарства України, в страхових компаніях, інвестиційних фондах і компаніях, брокерських конторах.

Підготовка студента передбачає не тільки вивчення передбачених планом навчальних дисциплін, а й розвиток здібностей і навичок ділового спілкування, психологічну підготовку і вміння показати себе як фахового претендента на місце і посаду при влаштуванні на роботу. Все це необхідно молодій людині для того, щоб зробити кар'єру і проявити себе на майбутньому робочому місці.

Бібліотека інституту має кращий у місті бібліотечний фонд з економічних наук, великий перелік яких постійно поповнюється періодичними виданнями. Також до послуг студентів – спеціалізована електронна бібліотека, читальні зали, комп'ютерні класи з прямим доступом в Internet, сучасний тренажерний зал.

Дипломовані випускники з напряму «Економіка підприємства» здатні виконувати професійні роботи й обіймати такі первинні посади:

бакалаври: економіст виробничої служби, допоміжної дільниці; складу, сховища, бюро, автомобільного транспорту, виробництва;  служби з міжнародних перевезень, з нормування праці, з підготовки виробництва, з праці; економіст-інспектор, інспектор з організаційних питань, експерт демографічних планів соціального розвитку регіону, інспектор-аналітик демографічних показників (коефіцієнтів народжуваності, міграції населення, смертності, одруження, розлучень тощо), бухгалтер з обліку грошових фондів, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, економіст з розробки й обліку кошторисів витрат, реалізації продукції, провідний економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності та інші фахівці в галузі економіки.

Професійна діяльність бакалавра з економіки підприємства на первинних посадах полягає у:

реалізації загальних функцій економічного управління шляхом здійснення переважно розрахункових та облікових процедур праці;

прийнятті оперативних рішень у межах своєї компетенції;

функціональній та інформаційній підготовці проектів економічних рішень;

оперативному економічному управлінні первинними підрозділами;

керівництві підлеглими, компетенція яких не вища за технічних службовців чи молодших спеціалістів.

спеціалісти: економісти господарства (плановики, консультанти, радники, аналітики, експерти, ревізори), економіст-інспектор ДПІ та контрольно-ревізійного управління, економіст місцевих органів управління, економіст-бухгалтер підприємств і організацій, економіст аудиторської фірми, економіст-фінансист проектного аналізу та інвестування, економіст-аналітик з оцінки бізнесу, економіст страхової фірми, викладач вищих і середніх навчальних закладів та ін.

На цих посадах спеціалістам з економіки підприємства необхідно самостійно виконувати переважно діагностичні та частково евристичні завдання, здійснювати економічні розрахунки, працювати та обробляти економічну інформацію.

 

 

Основні дисципліни, які викладаються на кафедрі:

 

економіка підприємства;

ціноутворення;

маркетинг;

страхові послуги;

економіка галузей;

макроекономіка;

аудит;

планування і прогнозування;

зовнішньоекономічна діяльність;

біржова діяльність;

інвестиційне проектування;

бухгалтерський облік.

 

На кафедрі працюють 9 штатних викладачів, у т.ч. два кандидата економічних наук, професора; два кандидата економічних наук,доцента; чотири старших викладача; один викладач і три сумісника – кандидата  економічних наук, доцента.

 

НАУКОВА РОБОТА

 

Науково-дослідна робота студентів здійснюється як у процесі навчання (за розкладом занять), так і у позааудиторний час – у процесі творчої самостійної діяльності.

Метою такого виду діяльності є формування наукового світогляду, сприяння особистісному професійному становленню, розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей, залучення талановитої молоді до науково-дослідної роботи кафедр, створення та розвиток творчих колективів, наукових шкіл, виховання та підготовка молодих вчених.

Кожний студент впродовж навчання в інституті виконує декілька курсових та випускну роботу, в яких має можливість проілюструвати вміння застосовувати інструментарій наукових досліджень для постановки та розкриття конкретних проблем теорії та вирішення проблем практики господарювання певного підприємства. Роботи, у яких є суттєві елементи наукової новизни, рекомендуються для участі у конкурсах в інших ВНЗ.

Студенти Краматорського економіко-гуманітарного інституту беруть активну участь у студентських конференціях, що проводяться в інституті та за його межами. На кафедрі представлені основні збірники матеріалів наукових конференцій та збірники наукових статей студентів.

Студенти кафедри економіки беруть активну участь у роботі наукового студентського товариства інституту. Наприклад, у засіданні круглого столу на тему: «Світова фінансова криза та її наслідки» понад 10 студентів взяли участь з доповідями.

Кращі з них представляють результати своїх наукових досліджень на науково-практичних конференціях, отримують визнання, мають всебічну підготовку, яка забезпечує їм конкурентоспроможність на ринку праці.

На кафедрі працює гурток «Економіка», керівник гуртка Раровська В.В., щороку проводиться олімпіада з економіки 1 тур, після чого студенти беруть участь у 2 турі міжвузівської олімпіади. У квітні 2011 р. в Донецькому державному університеті ім М. Туган-Барановського відбулася Всеукраїнська студентська олімпіада з Економіки підприємства. В олімпіаді взяли участь 100 осіб. Наші студенти посіли призові місця.

Набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі під керівництвом досвідчених викладачів сприяє закріпленню теоретичних та практичних знань, розвитку творчого мислення та досягнення синергічного ефекту в освоєнні навчальних дисциплін, вихованню гармонійного розвиненої особистості студента, розкриттю і розвитку хисту студентів у різних напрямках наукової діяльності.

 

АНОТАЦІЇ ЗМІСТУ ДЕЯКИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ

ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ З ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

 

ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ

 

Мета: формування ґрунтовних знань про економічну систему суспільства, закони її функціонування і розвитку для розуміння чинників зародження, утвердження і напрямів розвитку сучасних соціально-економічних систем, їх спроможності задовольняти потреби людей.

Завдання: на методологічних засадах цивілізаційної теорії розвитку суспільного виробництва — продуктивних сил і економічних відносин — сформувати певний тип економічного мислення, економічну психологію

та світогляд студентів, забезпечити засвоєння ними знань та методів цивілізаційного, синергетичного та діалектичного аналізу економічного життя суспільства.

Предмет: економічні відносини та економічні закони суспільного виробництва.

 

МАКРОЕКОНОМІКА

 

Мета: формування системи знань з теоретичної макроекономіки, які відображають сукупні результати економічної діяльності країни та теоретичний інструментарій ринкового і державного регулювання національної економіки.

Завдання: вивчення ключових положень базових макроекономічних теорій, ринкових механізмів та механізмів макроекономічної політики щодо регулювання економіки, набуття вмінь аналізувати результати функціонування національної економіки та оцінювати ефективність економічної політики держави.

Предмет: механізм функціонування та розвитку національної економіки.

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

 

Мета: формування знань про історичний розвиток господарств та економічної думки країн Європейської цивілізації для розуміння генезису та закономірностей функціонування економічних систем.

Завдання: на методологічних засадах цивілізаційної парадигми розвитку суспільства сформувати сучасне економічне мислення та світогляд студентів, забезпечити засвоєння ними знань і методів історичного аналізу економічних процесів.

Предмет: розвиток господарств країн Європейської цивілізації та їх наукове відображення в економічній думці.

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

 

Мета: формування системи знань з методології та інструментарію побудови і використання різних типів економіко-математичних моделей.

Завдання: вивчення основних принципів та інструментарію постановки задач, побудови економіко-математичних моделей, методів їх розв'язування та аналізу з метою використання в економіці.

Предмет: методологія та інструментарій побудови і розв'язування детермінованих оптимізаційних задач.

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

 

Мета: формування здатностей самостійно мислити, приймати управлінські рішення, виконувати комплексні економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні підприємств.

Завдання: вивчення господарських процесів, що відбуваються у виробничо-комерційних системах підприємств; закріплення комплексу економічних знань і засвоєння досягнень теорії та практики управління підприємствами.

Предмет: форми і методи господарювання підприємства.

ФІНАНСИ

 

Мета: формування базових знань з теорії фінансів, засвоєння закономірностей їх функціонування на макро- і мікрорівнях як теоретичної основи фінансової політики і розвитку фінансової системи.

Завдання: вивчення сутності, функцій та ролі фінансів у ринковій економіці; закономірностей їх еволюційного розвитку; теоретичних основ державних, корпоративних і міжнародних фінансів; засад функціонування фінансової системи держави.

Предмет: економічні відносини у галузі формування, поділу і використання централізованих і децентралізованих фондів у грошовій формі.

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

 

Мета: формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах.

Завдання: вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні.

Предмет: методологія і методика ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

 

Мета: формування теоретичних і практичних знань щодо функціонування, розвитку та регулювання соціально-трудових відносин у суспільстві.

Завдання: висвітлення теоретико-методологічних та соціально-економічних аспектів сучасних проблем економіки праці й соціально-трудових відносин; формування у студентів практичних навичок і вмінь щодо управління працею та регулювання відносин у соціально-трудовій сфері.

Предмет: соціально-трудові відносини на макро- і мікрорівні та закономірності їх розвитку.

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

 

Мета: формування теоретичних знань, умінь та практичних навичок у галузі міжнародної економіки; форм, методів та механізмів реалізації міжнародних економічних відносин.

Завдання: вивчення сутності міжнародної економічної системи та закономірностей її розвитку, методів аналізу політики правового, економічного, соціально-культурного середовища та інфраструктури міжнародної економічної діяльності; набуття знань про регулювання міжнародних економічних відносин, міжнародну валютну систему, методологію міжнародних розрахунків, процеси міжнародної економічної інтеграції; набуття вмінь використовувати одержані знання у практичній зовнішньоекономічній діяльності України.

Предмет: система міжнародних економічних відносин, що складаються між національними економіками країн світу в умовах глобалізації.

СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА

 

Мета: засвоєння теоретичних засад стратегічного планування, оволодіння навичками та інструментарієм стратегічного аналізу і формування стратегій підприємства.

Завдання: освоєння інструментарію розробки стратегії підприємства і вибору стратегічних альтернатив; розвиток навичок стратегічного мислення та практичного застосування методологічного апарату дисципліни; оволодіння методом кейс-аналізу; навичками аналітичного обґрунтування розв'язання стратегічних проблем.

Предмет: стратегічний процес на підприємстві.

 

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Мета: формування знань і навичок раціональної організації та економічного обґрунтування напрямків інноваційної діяльності підприємства з урахуванням сучасних тенденцій інновації розвитку економіки.

Завдання: вивчення сутності інновацій та інноваційної діяльності, сучасних концепцій і тенденцій інноваційного розвитку; визначення методичних підходів щодо формування інноваційної політики підприємства та управління інноваційною діяльністю, вироблення і закріплення навичок інноваційної діяльності та оцінювання ефективності інноваційних проектів.

Предмет: інноваційна діяльність підприємства.

ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ

 

Мета: формування системного уявлення про принципи, методи і засоби прийняття проектних рішень, що дає можливість раціонально використовувати наявні ресурси для задоволення суспільних і власних потреб.

Завдання: вивчення основних концепцій, понять, методів і підходів, які використовуються у світовій практиці під час аналізу проектних рішень; з'ясування найважливіших проблем, пов'язаних з реалізацією проектів на національному, регіональному, галузевому та місцевому рівнях; оволодіння аналітичними навичками, інструментарієм, потрібними для проведення передпроектних заходів; засвоєння методів оцінювання проектів, способів і засобів залучення ресурсів для реалізації проектів і механізмів управління ними.

Предмет: методологія аналізу та обґрунтування проектів.

ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ

 

Мета: засвоєння понятійного апарату, методології і прикладного інструментарію оцінювання ринкової вартості потенціалу підприємства та його структурних елементів; набуття знань про закономірності, принципи та особливості формування, розвитку, конкурентоспроможності потенціалу підприємства як збалансованого інтегрованого утворення.

Завдання: оволодіння новітніми засобами ефективного формування потенціалу підприємства, забезпечення його конкурентоспроможності; знаннями і практичними навичками оцінної діяльності як складової управління розвитком потенціалу підприємства.

Предмет: методологія і методика формування, оцінювання та розвитку потенціалу підприємства.

ЕКОНОМІКА ГАЛУЗЕЙ

 

Мета: оволодіння студентами основами функціонування галузей національної економіки із урахування їх особливостей.

Завдання: вивчити структуру й техніко-економічні показники діяльності підприємств за їхньою галузевою належністю

Предмет: вивчення структури й техніко-економічних показників діяльності підприємств за їхньою галузевою належністю.

АУДИТ

 

Мета: формування системи теоретичних знань щодо проведення незалежної аудиторської перевірки фінансової звітності організацій та інших видів аудиторських послуг.

Завдання: набуття практичних навичок з організації аудиторської діяльності, планування аудиту, виконання комплексу аудиторських процедур, оформлення робочих документів аудитора, підготовки аудиторських висновків та інших підсумкових документів.

Предмет: діяльність суб'єктів господарювання.

БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Мета: надання спеціальних знань і практичних навичок з біржової діяльності, забезпечення практичного осмислення механізму функціонування товарних та фондових бірж в Україні та у світовій практиці.

Предмет: Механізм укладання угод, ведення біржових торгів, користування послугами біржі, брокерської фірми, розробки типових документів, біржового ціноутворення й хеджування ризиків.

ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА

 

Мета: засвоєння знань про використання методичного апарату та інструментарію економічної діагностики для визначення стану підприємства.

Завдання: оволодіння навичками економічної діагностики для забезпечення ефективного управління підприємством.

Предмет: кількісна характеристика та якісна ідентифікація стану підприємства.

ЦІНОУТВОРЕННЯ

Мета: вивчення теорії ціноутворення в ринковій економіці та її практичного застосування.

Завдання: вивчити основні концепції ціноутворення та їхнього використання в процесі проведення аналізу з метою обрання оптимальної стратегії і тактики підприємства.

Предмет: основні концепції ціноутворення та використання їх в процесі проведення аналізу ціноутворення на ринках різних типів з метою обрання оптимальної стратегії і тактики підприємства.

 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

 

Ми пишаємося тим, що понад 2000 випускників гідно представляють кафедру в різних сферах діяльності в економіці України, Росії, Західної Європи, США та інших країн світу.

 

Випускники спеціальності «Економіка підприємства» успішно працюють на престижних посадах у державних і недержавних організаціях, на підприємствах України, у провідних комерційних банках. Рівень та якість знань, які одержує майбутній економіст у стінах Краматорського економіко-гуманітарного інституту, дозволяє випускникові вільно продовжувати наукові дослідження в провідних закордонних ВНЗ. Випускники кафедри працюють у податкових інспекціях області, у фінансових та інших закладах, установах держадміністрації і міськвиконкомів, очолюють банківські структури, успішно працюють на державних підприємствах, а також у малому і середньому бізнесі. Відгуки про рівень підготовки наших фахівців позитивні.Працевлаштування випускників кафедри на ринку праці складає практично 100 %. Підприємства й організації міста (комерційні банки, страхові компанії, малі та приватні підприємства, пенсійні фонди, виконкоми) надсилають заявки на працевлаштування випускників

 

© 2019