КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА КРЕДИТУ

Фінансист

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ

 

Минуло багато років з тих пір, як у людини з'явилася потреба вести господарство, використовуючи цифри і рахунки, визначати свої доходи і витрати, тобто розпоряджатися фінансами.

Управління підприємством неможливе без достовірної економічної інформації про виробничо-господарську діяльність підприємства. Вона дозволяє вивчати економічні й фінансові показники його роботи, систематично контролювати та аналізувати господарські процеси і явища.

У сучасному світі фахівця в області фінансової науки і практики називають фінансистом.

Місцем професійної діяльності фінансиста можуть бути державні органи загальнодержавного, територіального й муніципального рівнів; банки, біржі, фінансові компанії, інвестиційні фонди, економічні та фінансові служби підприємств і організацій.

 

 

ЗМІСТ ПРАЦІ

 

Специфіка професійної діяльності фінансиста визначається конкретними умовами роботи фахівця.

Розрізняють такі основні види професійної діяльності фінансиста: фінансово-кредитна, податково-бюджетна, інвестиційна, страхова, зовнішньоекономічна, нормативно-методична.

Фінансист виконує такі функції й відповідні обов'язки.

 

1. Фінансово-економічна функція:

 

складання проекту бюджетів різних рівнів, кошторисів доходів і витрат бюджетних організацій, контроль і забезпечення їх виконання;

забезпечення цільового фінансування установ і організацій, державних програм;

проведення операцій із коштами державного бюджету, державних позабюджетних фондів та їхній облік;

організація і проведення оперативної фінансово-економічної роботи на підприємствах, в організаціях, установах різних організаційно-правових форм власності;

розробка бізнес-плану;

контроль і виявлення джерел утворення втрат, у т.ч. непродуктивних.

2. Обліково-бюджетна (фінансова) функція:

 

ведення бухгалтерського обліку; Курсы бухгалтеров Киев

складання звітності про виконання бюджетів і кошторисів доходів і витрат бюджетних установ;

оперативно-бухгалтерський облік податків і зборів;

складання й аналіз звітності відносно податків, що надходять до бюджетів;

ведення бухгалтерського обліку майна, зобов'язань і господарських операцій;

ведення управлінського обліку;

проведення економічного аналізу фінансово-господарської діяльності організацій; проведення аналізу виконання кошторисів;

забезпечення керівників, кредиторів, інвесторів, аудиторів та інших користувачів бухгалтерської звітності бухгалтерською інформацією.

3. Фінансово-контрольна функція:

 

контроль цільового й ефективного використання бюджетних коштів і  позабюджетних фондів;

перевірка грошових документів, звітів та інших документів, бюджетних коштів, що представляються одержувачами, для перерахування асигнувань виконавцям робіт (послуг);

поточний контроль за веденням операцій з бюджетними коштами головних розпорядників і одержувачів бюджетних коштів;

контроль виконання кошторисів і бюджетів організацій;

участь у розробці та здійсненні заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання фінансових ресурсів;

контроль фінансово-господарської діяльності організації.

Таким чином, основна мета діяльності фінансиста – здійснення робіт, пов'язаних з рухом фінансових ресурсів підприємств, організацій, фірм і регулювання фінансових стосунків, що виникають між господарюючими суб'єктами в умовах ринку.

Робота фінансиста має чітко визначений характер і здійснюється відповідно до діючих норм:

 

посадовими обов'язками;

законодавчими і нормативними правовими актами;

постановами, розпорядженнями, наказами, методичними, нормативними матеріалами;

правилами складання фінансових документів (планів, балансів, звітів);

етикою ділового спілкування.

 

Діяльність фінансиста має таку організацію, при якій він самостійно від початку до кінця виконує свою роботу і за неї відповідає. Функціонально він є виконавцем, проте хід трудового процесу організовує самостійно. Фінансист працює в комфортних умовах – у приміщенні. Основна робоча поза – сидячи. Психофізіологічну напруженість у роботу фінансиста можуть вносити такі чинники:

 

підвищена матеріальна й моральна відповідальність;

інтелектуальні навантаження;

необхідність тривалої і кропіткої роботи з цифровим матеріалом;

необхідність ухвалювати відповідальні рішення в ситуаціях невизначеності;

довге перебування в одному положенні.

 

ВИМОГИ ПРОФЕСІЇ ДО ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ФАХІВЦЯ

 

 

математичні здібності

здібність до концентрації

 

висока працездатність

 

нервово-психічна стійкість

 

аналітичне мислення

 

схильність до роботи з документацією

 

прагнення до професійної досконалості

 

схильність до дослідницької діяльності

 

логічність мислення

 

ініціативність

 

стратегічне мислення

 

організаторські здібності

 

передбачливість

 

хороша  пам'ять

 

уміння ухвалювати адекватні рішення

 

уміння правильно та ефективно розподіляти час

 

здатність оперативно переключатися з однієї діяльності на іншу

 

здібність до перенесення образу в словесний опис

 

уміння працювати в команді

 

уміння тримати дистанцію

 

здатність планувати свою діяльність у часі

 

здатність аргументовано відстоювати свою думку

 

СПОРІДНЕНІ ПРОФЕСІЇ

Економіст, бухгалтер, аудитор, страховий агент, податковий інспектор.

 

МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:

 

аудитор;

бухгалтер-фінансист підприємств і організацій;

журналіст, консультант з економічної та фінансової тематики у засобах масової інформації;

мерчендайзер – фахівець з реклами і маркетингу; Курсы рекламы и маркетинга в Киеве

викладач економічних дисциплін в середніх і вищих учбових закладах;

супервайзер – фахівець з продажів, керівник відділу продажів; Курсы менеджер по продажам в Киеве

страховий експерт, у тому числі страховий комісар;

фахівець Державної податкової інспекції, міліції, Пенсійного фонду, фондів соціального страхування;

митний експерт;

фінансист комерційного і державного банків;

фінансист страхової фірми;

фінансист підприємств різних форм власності й різних галузей;

фінансист-інспектор ДНІ та контрольно-ревізійного управління;

фінансист місцевих органів управління;

фінансист проектного аналізу й інвестування;

фінансист-аналітик за оцінкою бізнесу і нерухомого майна;

фінансист спільного підприємства із зовнішньоекономічною  діяльністю;

фінансист брокерських фірм і біржових структурних підрозділів;

економіст-фінансист підприємств торгівлі;

економіст-фінансист кредитних спілок;

економіст-фінансист з планування й прогнозування фінансових результатів роботи ювелірного підприємства;

експерт з розрахунків ефективності інновацій та інвестиційних проектів у холдингових компаніях;

експерт з питань аналізу і прогнозування діяльності підприємств у консалтингових фірмах;

експерт з оцінки і аудиту договорів на постачання матеріальних ресурсів.

 

 

Відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти України кафедрою «Фінанси і кредит» готуються фахівці за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 

бакалавр з фінансів(6.030508);

спеціаліст з фінансів(7.03050801);

магістр з фінансів(8.03050801)

 

 

Програма спеціальності «Фінанси і кредит» орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців для фінансової системи держави, які повинні об'єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти сутність і тенденції розвитку фінансових відносин та їхніх особливостей у сфері державних фінансів, міжнародних фінансів і фінансів господарських одиниць, розробляти і вирішувати питання розвитку фінансової системи.

Підготовка фахівців має широкий міжгалузевий профіль, що дозволяє здійснювати професійну діяльність у різних сферах економіки і державного управління фінансами. Студенти отримують необхідний обсяг знань і практичних навичок для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, аудиторської, науково-дослідної роботи у сфері державних фінансів, на рівні підприємств і об'єднань різних галузей господарства України, в страхових компаніях, інвестиційних фондах і компаніях, брокерських конторах.

До послуг студентів – спеціалізована електронна бібліотека, читальні зали, комп'ютерні класи з прямим доступом до мережі Internet, сучасний тренажерний зал.

 

Дипломовані випускники з напряму «Фінанси і кредит» - здатні виконувати професійні завдання й обіймати такі первинні посади:

 

бакалаври: фінансові посередники (дилери, брокери, біржові маклери), страхові агенти, бухгалтери, касири-експерти, оцінювачі, аукціоністи, інспектори митної служби, інспектори податкової служби, інші державні інспектори та молодші фахівці в галузі фінансів. На цих посадах бакалаврам з фінансів доведеться самостійно виконувати переважно стереотипні, частково діагностичні завдання, економічні розрахунки за усталеними алгоритмами, працювати із первинною фінансовою інформацією.

спеціалісти: аудитори, кваліфіковані бухгалтери (бухгалтери-експерти, бухгалтери-ревізори), економісти з фінансової роботи (плановики, консультанти, радники, аналітики). На цих посадах спеціалістам з фінансів необхідно самостійно виконувати переважно діагностичні та частково евристичні завдання, здійснювати економічні розрахунки, працювати та обробляти фінансову інформацію.

магістри: наукові співробітники, викладачі університетів, вищих та середніх навчальних закладів, аудитори, кваліфіковані бухгалтери (бухгалтери-експерти, бухгалтери-ревізори), економісти з фінансової роботи (плановики, консультанти, радники, аналітики). На цих посадах магістри з фінансів самостійно виконують переважно евристичні та частково діагностичні професійні завдання.

ТРАДИЦІЇ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ

 

 

1. Спілкування зі студентами як з колегами, а не школярами.

2. Проблеми студентів – проблеми кафедри.

3. Щорічне підвищення на посаді хоча б одного викладача кафедри.

4. Щорічне стажування в престижних внз країни й світу.

5. Щорічна участь в авторитетних міжнародних конференціях і симпозіумах.

 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

 

 

 

Завідувач кафедри – д.е.н., професор

На кафедрі працюють 9 штатних викладачів: у т.ч. один доктор економічних наук, професор; один кандидат економічних наук, професор; три кандидата економічних наук, доцента; три викладача, один асистент і три сумісника – кандидата економічних наук, доцента.

 

Наукова робота

 

Науково-дослідна робота студентів в інституті здійснюється як у процесі навчання (за розкладом занять), так і у позааудиторний час – у процесі творчої самостійної діяльності.

Метою такого виду діяльності є:

 

формування наукового світогляду,

сприяння особистісному професійному становленню;

розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей;

формування навичок самостійної науково-дослідної роботи;

залучення талановитої молоді до науково-дослідної роботи кафедр;

створення та розвиток творчих колективів, наукових шкіл, виховання та підготовка молодих вчених.

 

Кожний студент впродовж навчання в інституті виконує декілька курсових та випускову роботу, в яких має можливість проілюструвати вміння застосовувати інструментарій наукових досліджень для постановки та розкриття конкретних проблем теорії та вирішення проблем практики господарювання певного підприємства. Роботи, у яких є суттєві елементи наукової новизни, рекомендуються для участі у конкурсах у інших ВНЗ.

Студенти Краматорського економіко-гуманітарного інституту беруть активну участь у студентських конференціях, що проводяться в інституті та за його межами. На кафедрі представлені основні збірники матеріалів наукових конференцій та збірники наукових статей студентів.

Студенти кафедри фінансів і кредиту беруть активну участь у роботі наукового студентського товариства інституту. Наприклад, у засіданні круглого столу на тему : «Світова фінансова криза та її наслідки» взяли участь понад 20 доповідей студентів.

Набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі під керівництвом досвідчених викладачів сприяє закріпленню теоретичних та практичних знань, розвитку творчого мислення та досягнення синергічного ефекту в освоєнні навчальних дисциплін, вихованню гармонійного розвиненої особистості студента, розкриттю і розвитку хисту студентів у різних напрямках наукової діяльності.

 

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

З кожним роком поширюються та зміцнюються міжнародні зв’язки КЕГІ. Інститут встановив довгострокові творчі зв’язки з провідними вузами близького та далекого зарубіжжя. Склалася дієва практика творчого обміну групами студентів та викладачів між КЕГІ та вищими навчальними закладами Англії. Інститут веде широкомасштабне наукове та навчально-організаційне співробітництво з Денверським інститутом (США); Сяньфуанським університетом (КНР); Центром міжнародного обміну провінції Шансі, м. Сіань (КНР); Комунальним інститутом Цинхуєй, м. Нанкін (КНР); середньою школою «Кайюань», м. Нінся (КНР), Краківською академією ім. Моджарського та ін. Існує практика стажування студентів-китаїстів у КНР. Встановлені та розширюються контакти з Асоціацією “Спільнота Польська”.

Кафедра фінансів і кредиту традиційно підтримує зв’язки з кафедрами російських вузів, у т.ч. з Московським національним технічним університетом (МНТУ ім. Баумана), Іжевським державним технічним університетом, Білгородським державним інститутом підприємництва та права тощо.

У 2008 році було підписано договір про співпрацю з Краковською Академією ім. А. Моджерського.

Професор кафедри Останкова Л.А. є членом редколегії  журналу Школа бізнесу (м. Новий Сад – Сербія).

 

АНОТАЦІЇ ЗМІСТУ ДЕЯКИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ

ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ З ФІНАНСІВ І КРЕДИТУ

 

       ФІНАНСИ

 

Мета: формування базових знань з теорії фінансів, засвоєння закономірностей їхнього функціонування на макро- і мікрорівнях як теоретичної основи фінансової політики і розвитку фінансової системи.

Завдання: вивчення сутності, функцій та ролі фінансів у ринковій економіці; закономірностей їх еволюційного розвитку; теоретичних основ державних, корпоративних і міжнародних фінансів; засад функціонування фінансової системи держави.

Предмет: економічні відносини з приводу формування, поділу і використання централізованих і децентралізованих фондів у грошовій формі.

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК Курсы бухгалтеров в Киеве

 

Мета: формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах.

Завдання: вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні.

Предмет: методологія і методика ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

 

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

 

Мета дисципліни: розкрити закони побудови і функціонування бюджетної системи, теоретичні і практичні засади системи державного фінансового регулювання в ринковій економіці.

Завдання навчальної дисципліни полягає у засвоєнні студентами понять бюджету, бюджетної системи та основ функціонування державних фінансів (об'єктивна оцінка економічних процесів, аналіз актуальних проблем теорії та практики державних фінансів, здобуття практичних навичок з реалізації фінансових відносин держави і проведення фінансової політики).

Предметом навчальної дисципліни є фінансові відносини, які виникають між державою з одного боку і юридичними та фізичними особами – з іншого, у зв'язку з розподілом частини вартості національного продукту в процесі формування і використання фонду грошових коштів загальнодержавного призначення.

Дисципліна "Бюджетна система" тісно зв'язана з теоретичними курсами "Фінанси" і" Гроші та кредит", а також із дисциплінами макроекономіки, права, адміністративного управління, статистики.

 

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ

 

Мета:вивчення засад організації місцевих фінансів, їх складу та основ управління виходячи із розмежування функцій і повноважень державних та місцевих органів влади і управління.

Завдання:формування теоретичних знань та вироблення практичних навичок у сфері формування та використання фінансових ресурсів місцевих органів влади і підприємств місцевого господарства.

Предмет:фінансові відносини, що виникають у процесі формування та використання фінансових ресурсів на різних рівнях адміністративно-територіального поділу.

 

 

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ Тренинг финансовый анализ в Киеве

 

Мета: формування теоретичних знань та практичних навичок з методики проведення фінансового аналізу підприємств.

Завдання: вивчення теоретичних засад і методології фінансового аналізу підприємств; набуття вмінь і навичок аналізу майна та обо­ротних активів, формування капіталу підприємств, ліквідності й платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості та рентабельності підприємств; виявлення резервів підвищення ефективнос­ті виробництва та поліпшення фінансового стану підприємств.

Предмет: методи і способи аналізу фінансового стану та фі­нансових результатів діяльності підприємств.

 

ПОДАТКОВА СИСТЕМА

 

Мета: вивчення фінансових відносин, пов'язаних з примусовим відчуженням і перерозподілом частини вартості національного продукту з метою формування загальнодержавного фонду грошових ресурсів.

Завдання: засвоєння теоретичних та організаційних основ податкової системи та податкової політики, методики розрахунків, порядку сплати прямих і непрямих податків юридичними та фізичними особами, альтернативних систем оподаткування, діяльності державної податкової служби.

Предмет:економічні відносини у ході перерозподілу валового внутрішнього продукту і національного доходу для створення загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів.

 

СТРАХОВІ ПОСЛУГИ

 

Мета:формування знань щодо змісту та організації роботи страховиків, забезпечення потреб юридичних осіб і громадян у страхових послугах.

Завдання:з'ясування необхідності й сутності страхових послуг, що надаються юридичним особам; засвоєння методів організації роботи страховика щодо реалізації страхових послуг; вивчення умов надання страхових послуг з основних видів особистого, майнового страхування і страхування відповідальності.

Предмет:організація роботи страховиків щодо забезпечення та реалізації потреб юридичних осіб і громадян у страхових послугах.

 

ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА Курси іноземної мови в Київі

 

Мета: формування необхідної комунікативної спроможності у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах.

Завдання: набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами; одержування новітньої фахової інформації через іноземні джерела; користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної, загальноекономічної а фахової тематики; перекладу з іноземної мови на рідну текстів загальноекономічного характеру; реферування та анотування суспільно-політичної та загальноекономічної літератури рідною та іноземною мовами.

Предмет: лексика, граматика і фонетика іноземної мови.

 

 

ІНВЕСТУВАННЯ

 

Мета: надання теоретичних знань щодо сутності механізму функціонування інвестиційного процесу.

Завдання: вивчення закономірностей і механізму інвестиційних відносин держави, підприємств та фізичних осіб; набуття вмінь використовувати ці закономірності у практиці інвестування, визначати заходи з використання інвестицій як одного з дійових важелів економічної політики держави.

Предмет: економічні відносини, що виникають у сфері інвестування на різних рівнях господарювання.

 

АУДИТ

 

Мета: формування системи теоретичних знань щодо проведення незалежної аудиторської перевірки фінансової звітності організацій та інших видів аудиторських послуг.

Завдання: набуття практичних навичок з організації аудиторської діяльності, планування аудиту, виконання комплексу аудиторських процедур, оформлення робочих документів аудитора, підготовка аудиторських висновків та інших підсумкових документів.

Предмет: діяльність суб'єктів господарювання.

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

 

Мета: формування теоретичних знань про функціонування комерційних банків, здійснювані ними операції та послуги.

Завдання: засвоєння теоретичних засад і методології проведення банківських операцій та надання банківських послуг; набуття вмінь оперувати нормативно-правовими документами НБУ, аналізувати стан банківських операцій, розв'язувати питання взаємовідносин між клієнтами і комерційними банками та між НБУ і комерційними банками.

Предмет: операції комерційних банків.

 

 

ФІНАНСОВИЙ РИНОК

 

Мета:формування теоретичних і практичних знань з основ функціонування та розвитку фінансового ринку як підсистеми фінансових відносин.

Завдання:вивчення сутності та значення фінансового ринку у сфері економічних відносин; взаємозв'язків між джерелами формування фінансових ресурсів та їх використанням; функціонування фінансових інструментів, сутності фінансового посередництва, особливостей обігу різних видів фінансових інструментів; видів, форм і методів регулювання фінансового ринку.

Предмет:відносини, що виникають у процесі купівлі-продажу фінансових ресурсів та організації окремих сегментів фінансового ринку.

 

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

 

Мета: сформувати у студентів системні знання з фінансового права України, сприяти опануванню методикою правового аналізу, нормами фінансового права.

Завдання полягає у наданні студентам знань: поняття фінансів і фінансової діяльності держави; системи органів, що здійснюють фінансову діяльність; фінансово-правових норм та фінансових правовідносин; поняття, предмету та методу фінансового права; форм та методів фінансового контролю; бюджетної системи та бюджетного процесу; правових основ оподаткування в Україні; правового регулювання загальнообов'язкового державного страхування; банківської системи та банківської діяльності; правових основ грошового обороту та валютних відносин; відповідальності за порушення фінансового законодавства; умінь: володіти загальнотеоретичними поняттями; застосовувати набуті знання на практиці; знаходити нормативно-правові акти, необхідні для поповнення своїх знань; визначати, аналізувати зміст нормативно-правових актів фінансового права; на основі набутих знань вдосконалювати громадянську свідомість, політичну і правову культуру.

Предметом вивчення дисципліни  є суспільні відносини, пов'язані зі створенням, розподілом і використанням грошових фондів держави.

 

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 

Мета: формування системи знань з управління фінансами підприємств, операційною діяльністю, визначення стратегії і тактики фінансового забезпечення суб’єктів господарювання.

Завдання: вивчення сутності та методологічних основ фінансового менеджменту, управляння фінансовими ризиками та застосування інструментів антикризового управляння грошовими потоками, прибутком, інвестиціями, активами; оволодіння методикою визначення вартості капіталу та опанування способів оптимізації його структури.

Предмет: управління грошовими потоками, прибутком, інвестиціями, капіталом підприємств.

 

АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ

 

Мета:формування системи фундаментальних знань щодо сутності, побудови та аналізу математичних моделей і методів, що регламентують відносини між страховиками і страхувальниками.

Завдання:вивчення основних принципів та інструментарію побудови моделей теорії ризику в страхуванні для обчислення фінансово-економічних показників у страховій справі,

Предмет:економіко-математичні моделі розрахунків страхових премій, запасів та резервів, динаміки фінансового стану страхових компаній.

 

МІЖНАРОДНЕ ТОРГОВЕ ПРАВО  Курсы ВЭД в Киеве

 

Мета: формування системи знань з правил міжнародної торгівлі, прав підприємств, фірм і підприємців у галузі зовнішньоторговельної діяльності.

Завдання: вивчення системи норм і принципів міжнародного торгового права як складової частини міжнародного права, основних міжнародно-правових актів та інших джерел і суб’єктів міжнародних економічних відносин.

Предмет: міжнародні торгові відносини, що виникають між державами, їх угрупуваннями та міжнародними організаціями у сфері міжнародного торгового співробітництва.

 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

 

Ми пишаємося тим, що понад 500 випускників гідно представляють кафедру в різних сферах діяльності в економіці України, Росії, Західної Європи, США та інших країн світу.

Випускники спеціальності „Фінанси і кредит” успішно працюють на престижних посадах у державних і недержавних фінансових органах, у тому числі й у Державній податковій службі, Державному казначействі, Державній контрольно-ревізійній службі України, провідних комерційних банках і на підприємствах. Рівень та якість знань, які одержує майбутній фінансист у стінах Краматорського економіко-гуманітарного інституту, дозволяє випускникові вільно продовжувати наукові дослідження у провідних закордонних ВНЗ. Випускники кафедри працюють у податкових інспекціях області, у фінансових та інших закладах, установах держадміністрації і міськвиконкомів, очолюють банківські структури, успішно працюють на державних підприємствах, а також у малому і середньому бізнесі. Відгуки про рівень підготовки наших фахівців позитивні.Працевлаштування випускників кафедри на ринку праці складає практично 100 %.        Підприємства й організації міста (комерційні банки, страхові компанії, малі та приватні підприємства, пенсійні фонди, виконкоми) надсилають заявки на працевлаштування випускників. За час існування спеціальності дипломи магістрів отримали більше 100 випускників.

 

© 2019