КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ

Кафедра педагогіки функціонує у складі економіко-гуманітарного факультету КЕГІ.

 

Фахову підготовку, що передбачає набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок з даних спеціальностей, здійснюють також викладачі психолого-педагогічних дисциплін.

 

Викладачами кафедри проводиться плідна науково-дослідна робота над розробкою комплексної наукової теми „Інноваційно-змістова парадигма базових гуманітарних дисциплін в діяльності вищих навчальних закладів у контексті світових історико-культурних процесів”.

 

Тема розробляється, починаючи з 2004 року.

 

У науковій і навчально-методичній роботі беруть участь всі викладачі кафедри. Вона реалізується в різних формах, зокрема у підготовці доповідей та виступах на міжнародних, загальноукраїнських конференціях: „Україна -Китай: стратегія співробітництва” (жовтень 2004 р., м. Краматорськ); „Динаміка наукових досліджень - 2004” (червень 2004 р., м. Дніпропетровськ); „Наука і освіта - 2004” (лютий 2004 р., Дніпропетровськ); „Ценностные приоритеты образования в ХХІ веке: ориентиры и направления современного образования ” (жовтень 2005 р., м. Луганськ); „Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість” (травень 2005 р., м. Київ); „Гуманізація освіти ХХІ століття” (травень 2005р., м. Ялта); „Формування громадянського суспільства в контексті Європейської інтеграції” (жовтень, 2005 р., м. Рівно); „Інтеграція системи вищої освіти України до загальноєвропейського освітнього простору” (травень 2006 р., м. Краматорськ); „Ценностные приоритеты образования ХХІ века в контексте межкультурных контактов ” (квітень 2006 р., м. Луганськ), „Україна на шляху інноваційного розвитку економіки, суспільства, особистості” (вересень 2007р., м. Краматорськ), “Освіта. Економіка. Суспільство” (травень 2008р., м. Краків), „ Професіоналізм педагога. інноваційні підходи до процесу його формування ” (листопад 2008, м . Краматорськ), “Науково-методичне забезпечення позашкільної освіти: теорія і практика” (жовтень 2008 р., м. Київ),“Психолого-педагогічні основи гуманізації виховного процесу в школі та ВНЗ” (2008р., м. Рівне), “Формула творчості: теорія і методика мистецької освіти” (квітень 2009р. м. Луганськ).

 

Колектив кафедри забезпечує навчально-методичну роботу шляхом підготовки навчальних посібників і методичних рекомендацій, публікації результатів наукових досліджень у фахових збірниках і наукових журналах, роботи над дисертаціями, рецензування наукових видань, написання відгуків на автореферати, редагування збірників матеріалів наукових конференцій, керівництво студентською науковою роботою тощо.

 

Результати науково-дослідницької роботи викладачі кафедри публікують в наукових і науково-методичних збірниках, що ввійшли до переліку фахових видань ВАК України. За останні 5 років видано 289 найменувань друкованої продукції обсягом 458,7 др. аркушів, з них 145 наукових видань (249 др. аркушів), 144 методичних рекомендацій (249 др. аркушів), 195 статей у фахових виданнях (83,1 др. аркушів).

 

Професорсько-викладацький склад випускаючої кафедри педагогіки проводить значну виховну роботу серед студентів. В основу виховної роботи покладено духовне відродження нації. Основними завданнями освітньо-виховної роботи є:

 

—формування особистості майбутнього фахівця;

 

—людини з високими морально-духовними якостями: громадянина;

 

—професіонала – майстра.

 

Основою завдання є залучення студентів до оволодіння національними цінностями в усіх галузях сучасного суспільства. Система виховної роботи в інституті в цілому і на кафедрі педагогіки ґрунтується на основі принципів:

 

- єдності національного і загальнолюдського;

 

- гуманізації виховання;

 

- демократизації виховання;

 

- єдності навчання і виховання;

 

- диференціації та індивідуалізації виховного процесу;

 

- активності, самодіяльності, творчої ініціативи студентів та викладачів.

 

У навчально-виховних планах кафедри педагогіки виховна робота представлена як цілеспрямована динамічна взаємодія (співробітництво, партнерство) педагогів і студентів.

 

Серед форм виховної роботи слід відзначити постійну роботу кураторів навчальних груп, щотижневе проведення старостатів, організацію роботи з батьками студентів, проведення профорієнтаційної роботи та роботи по збереженню матеріально-технічної бази інституту. Значна увага приділяється етичним нормам і правилам поведінки, пропаганді здорового образу життя.

 

В різноманітних видах діяльності (організація проблемних занять, дискусій з науковцями КЕГІ, викладачами інших ВНЗ, участь у культурних заходах, святкових вечорах, концертах, святах, КВК, наукових конференціях, олімпіадах) здійснюється самореалізація, самоствердження студента, майбутнього фахівця-педагога. З цією метою щорічно проводяться такі виховні заходи: тижні кафедри педагогіки, олімпіади, педагогічні вітальні, зустрічі з педагогами-новаторами області, міста, екскурсії до художнього та історичного музеїв.

 

До наукової роботи залучаються студенти. На кафедрі впродовж останніх років працює 3 студентських гуртки, проблемні групи. Студенти систематично виступають з доповідями на наукових семінарах, конференціях, засіданнях наукових гуртків.

 

Щорічно на кафедрі проводяться науково-практичні та науково-теоретичні семінари професорсько-викладацького складу та студентів. Тематика наукових доповідей відображає напрям наукових досліджень в інституті. Наприклад:

 

“Інноваційні дослідження в педагогіці та психології”; “Проблема творчості в педагогіці та психології”; “Використання новітніх технологій у навчально-виховному процесі”; “Новітні технології навчання”, “Проблема впровадження інноваційних технологій у навчальний процес”.

 

Професорсько-викладацький склад і студенти беруть участь у наукових семінарах де виступають з доповідями та повідомленнями (загальноінститутських, регіональних, міжрегіональних, республіканських, міжнародних). Основними формами підвищення кваліфікації викладачів є стажування у вищих навчальних закладах (Слов'янський державний педагогічний університет, Луганський державний “Початкове навчання” педагогічний університет імені Т. Шевченка).

 

© 2019